<< >>

Jak vidíme na společenské mapě světa, stává se stále násilnější. Od jižního Súdánu přes Spojené státy, Bangladéš a Irák po Turecko a dál a dál se ukazuje, že vichry sváru sílí a rozdmýchávají požár. Nevinní a nic netušící lidé jsou strašlivě postihováni. Modlím se za tato místa, zasažené rodiny a různé situace. I když nechceme šířit poplašné zprávy a musíme zachovávat nebem inspirovanou rozvahu, víru a naději, zdá se, jako by se svět každý den stále více rozpadal. I když víme, že podobné problémy a tragédie budou s blížícím se koncem časnosti stále častější, měli bychom právě v této době nekontrolovaného rozkladu stát jako majáky duchovního světla a být kotvami morálního vlivu.

Duchovně můžeme světu posloužit jen tehdy, když budeme zcela opřeni o Pána, naši Skálu a Spásu. Kristus nás upozorňuje v Evangeliu podle Matouše 24:12-14: “a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.”

Tak jako vkládáme sami sebe, naše rodiny, naše sbory a naši církev do rukou všemohoucího Boha, uvědomme si, že také jen On nás může ochránit a postarat se o lidi na pouti posledními dny historie zla na Zemi. Bezpráví, které se tak všudypřítomně šíří na tolika místech, může uhasit lásku k bližním, ale spolehneme-li se na Kristovu lásku, vytrvá i naše láska k lidem, budeme sdílet tuto nebeskou lásku s ostatními a naše nebem požehnané činy budou velkým svědectvím pro všechny kolem.

Evangelium o Božím království je nyní skutečně kázáno po celém světě a členové církve aktivně se podílející na hnutí Úplného zapojení členů ukazují světu Kristovu lásku slovem i skutkem. Nicméně, ještě důležitější nyní je, abychom zvýšili naše osobní i společné úsilí, jako adventisté sedmého dne, při šíření úžasné zvěsti z poselství tří andělů ukazující lidem na Krista a Jeho moc měnit životy tak, že jsme více a více jako On.

Kristus je náš kompas

Jen v Kristu a Jeho spravedlnosti můžeme najít pravý směr pro naše životy, naše rodiny, sbory a pro celou společnost. Silná a mocná prorocká poselství Pána Boha pro poslední dny se musí odrážet každý den v našem praktickém křesťanském životě i v našem zvěstování. Toto je ta hodina a ten čas, kdy mají adventisté sedmého dne ukázat světu, v moci Ducha svatého, co to znamená mít naději v mocném Bohu a jak tato naděje mění naše životy a společnost.

Víme z prorockého pochopení biblických knih Daniel a Zjevení, že tento svět bude degenerovat do chaosu a odporu k svatému Božímu slovu, ale to neznamená, že nemůžeme být silnými strážci Boží milosti a nebeské moci a soustředit pozornost lidí na Pánův brzký příchod.

Apeluji na adventisty sedmého dne po celém světě: Soustřeďte svou pozornost na Krista, na Jeho Slovo, na Jeho spravedlnost, na Jeho službu v nebeské svatyni, na Jeho spasitelnou moc ve velkém sporu mezi dobrem a zlem, na poselství Jeho tří andělů, na Jeho zdravotní misii, na Jeho zvěst pro poslední dny světa a Jeho brzký druhý příchod.

Pojďme prosit Ducha svatého, aby nás očistil a uschopnil pro přijetí mocného pozdního deště Ducha svatého, aby se Boží zvěst pro poslední dny šířila nezadržitelně jako jitřní světlo skrze naše svědectví, hlásání Slova i v činech inspirovaných Kristovou nebeskou láskou k lidem. Je nezbytné využít čas, ve kterém žijeme, k zvěstování a k misii svěřené adventistům sedmého dne právě pro tuto dobu.

Buďme věrní v hlásání Kristovy spravedlnosti, která je jádrem trojandělského poselství ve 14. kapitole biblické knihy Zjevení, v kontrastu k zahleděnosti do sebe a sebestřednosti dravých mocností ze Zjevení 13. Nenechme se rozptylovat od našeho poslání, ale soustřeďme se na Krista a Jeho spásnou moc zejména v těchto velmi těžkých časech po celém světě.

Průkopnice naší církve Ellen Whiteová ve své knize Velké drama věků v kapitole 28 napsala: “Satan se snaží stále novými podněty zaměstnat naši mysl, aby se nemohla zabývat tím, co bychom měli znát nejlépe. Velký podvodník nenávidí pravdy, které ukazují zástupnou oběť a všemocného prostředníka. Uvědomuje si, že všechno závisí na tom, jak se mu daří odvracet mysl lidí od Ježíše a jeho pravdy. Kdo chce mít užitek z přímluvné služby Spasitele, nesmí dovolit, aby ho cokoli odvádělo od úkolu rozvíjet v úctě před Bohem své posvěcení. Nesmí věnovat drahocenný čas zábavě, rozmařilosti nebo hromadění majetku, ale opravdovému studiu slova pravdy a modlitbě. Boží lid musí jasně a správně pochopit podstatu svatyně a vyšetřujícího soudu. Všichni potřebují osobně znát, co koná náš Velekněz, jinak nebudou schopni uchovat si víru, která je v této době tak důležitá, a zaujmout postoj, který podle Boží vůle zaujmout mají.”

 

Jedinečné místo adventistů

Bůh vytvořil pro adventisty sedmého dne jedinečné místo na této Zemi na konci časnosti, a nyní je čas toto místo zaujmout. Adventisté sedmého dne jsou prorockým hnutím s prorockou zvěstí a prorockým posláním. Toto hnutí je vedeno samotným Bohem, nikoli lidmi. Bůh má zvláštní práci a zvěstování pro každého člena, nejen pro pastory a další zaměstnance církve. O to jde v hnutí Úplného zapojení členů. Každý slouží něčím Ježíšovi, zvěstuje poselství pro poslední dny slovem a činy lásky – všichni pod mocným vedením Ducha svatého. Jsme našimi průkopníky vyzýváni, ve Svědectví pro církev (svazku 9 na straně 117): “Dílo Boží na této zemi nemůže být nikdy dokončeno, dokud muži a ženy z řad členů naší církve nepovstanou k práci a nespojí své úsilí s kazateli a administrátory církve.”

Máme zaměřit pozornost lidí na Krista a na to, co pro nás vykonal a koná. V pokračování inspirovaného textu z Velkého dramatu věků  čteme ve vybraných úsecích na stranách 488 až 490: “Nebeská svatyně je nejvlastnějším středem Kristovy služby ve prospěch lidí. Jeho dílo se týká každého člověka žijícího na světě. Ukazuje nám plán vykoupení, který se završí na konci časnosti, a ukazuje vítězný závěr boje mezi spravedlností a hříchem. Je neobyčejně důležité, abychom se s tím všichni podrobně seznámili a mohli odpovědět každému, kdo by se ptal na naději, kterou máme.

Kristova prostřednická služba za člověka v nebeské svatyni je právě tak podstatná součást plánu vykoupení, jako jeho smrt na kříži. Svou smrtí zahájil Kristus své dílo a po svém zmrtvýchvstání vystoupil na nebesa, aby je dokončil v nebi. Vírou smíme vstoupit za oponu, “kam jako první za nás vstoupil Ježíš“ (List Židům 6,20). Tam se odráží světlo z golgotského kříže. … Žijeme v době velkého Dne smíření. … Všichni, kdo chtějí mít svá jména zaznamenána v knize života, musí pokořovat svá srdce před Bohem a opravdově litovat svých hříchů. Musí opravdově a důkladně zkoumat svá srdce. Musí odložit lehkomyslnost a bezstarostnost, kterou projevuje tolik vyznavačů křesťanství. Před všemi, kteří chtějí překonat zlé náklonnosti, jež se je snaží ovládnout, stojí těžký boj. … Závěrečné události díla vykoupení jsou slavné a mají závažné důsledky. Nyní se soud odehrává v nebeské svatyni.”

Cele se spolehnout na Ježíše

Pojďme se plně spolehnout na milost a zásluhy Ježíše, který jediný nás může zachránit a pomoci nám sdílet svou nezištnou lásku se světem kolem nás. Bylo nám řečeno ve Svědectví pro církev (svazek 9, strana 11): “Žijeme v době konce. Rychle se naplňující znamení časů zvěstuje, že druhý příchod Kristův je blízko. Žijeme v slavnostních a významných dnech. Pomalu, ale jistě je Duch Boží odnímán z této země. Rány i soudy již přicházejí na ty, kteří pohrdli milostí Boží. Neštěstí na zemi i na moři, nejistý stav lidské společnosti, jakož i pověsti o válce oznamují zkázu. Jsou to předzvěsti blížících se událostí největšího významu. Nástroje zla spojují své síly a snaží se je upevnit. Posilují se pro poslední velkou krizi. Brzy nastanou na světě veliké změny a spád posledních událostí bude rychlý.”

Bratři a sestry adventisté sedmého dne po celém světě, jaký to příhodný čas k oživení a spolehnutí na Kristovy zásluhy, v nichž nás používá pro svou poslední výzvu světu představující Jeho plán spásy a Jeho věčnou lásku.

Povstaňme na tuto výzvu našeho Pána, staňme se součástí hnutí Úplného zapojení členů a sdílejme se všemi lidmi kolem sebe Kristovu spravedlnost, Jeho lásku, Jeho volání k úplnému pokání a odevzdání se Jemu, k šíření poselství jeho tři andělů a Jeho brzkého příchodu. Pojďme s láskou sdílet Boží slovo a dokazovat je v našem každodenním životě v Kristových stopách, cele v Jeho milosti a moci. Právě tak, přijď, Pane Ježíši!

Ted Wilson