Čtyři dimenze zdravotního poselství

 

1. Historická dimenze zdravotní evangelizace

Ve stejném roce, kdy byla organizována Církev adventistů sedmého dne (1863), měla E. G. Whiteová ucelenou představu o zdravém životním stylu, která rychle ovlivnila vedení církve. Od samého počátku zdůrazňovala úzké spojení mezi fyzickým a duchovním zdravím. Během tří let bylo otevřeno první centrum zdraví, ve kterém se prováděla intenzivní výuka integrující preventivní a ozdravující účinky jednoduchých, ale často zanedbávaných prostředků, jako jsou pohyb, výživa, hygiena, čistý vzduch, čistá voda a slunce. Ve stejné době si E. G. Whiteová všimla mladého typografa, který se jmenoval John Kellog. Imponoval jí jeho intelekt, organizační duch a  bystrost úsudku. Předala mu základy zdravého životního stylu, získala sponzory a vyslala mladého Kelloga na lékařskou fakultu. Po úspěšném ukončení studií Kellog vybudoval nejpopulárnější zdravotnické zařízení v USA. Jeho pacienty byli Henry Ford, J. C. Penney, Dále Carnegie, J. D. Rockefeller, Amelie Earhart a Thomas Edison. Kellog a jeho tým začali zdravotní evangelizaci, která se rychle rozšířila do celého světa.

Úspěch a způsob, jakým se toto evangelium služby rychle rozšířilo, ukazuje, s jakou vážností a často obětmi adventisté přijali Ježíšovu výzvu: "Co jste zdarma obdrželi, zdarma rozdávejte" (Mat 10,8) a jak opravdově přijali jeho slova z kázání na hoře Olivetské: "Byl jsem hladový a nasytili jste mne, měl jsem žízeň a dali jste mi pít, byl jsem bez přístřeší a přijali jste mne do svých příbytků, byl jsem nahý a přioděli jste mne, byl jsem nemocný a v žaláři a navštívili jste mne." (Mat 25,35.36)

 

2. Biblická dimenze zdravotní evangelizace

Církev, Oddělení zdraví, sbory a jednotliví členové církve by se měli ztotožnit s Ježíšovým postojem ke službě a k trpícímu člověku. Studium Bible nám naznačuje, že se Ježíš zabýval více oslovováním fyzických bolestí lidí, jejich problémy a nemocemi než kázáním.

Princip služby odděluje skutečné křesťany od lidí, kteří touží po moci a slávě. Většina náboženství učí, jak sloužit Bohu. Ježíš nám dal příklad, jak sloužit lidem.

Někteří lidé jsou šokováni představou Boha, který nám slouží. Skutečností ale je, že Ježíš představující Boha a obdařený veškerou Boží mocí navštěvoval lidi a ptal se jich: "Mohu vám pomoci?" Těm, kteří chtěli vidět, otevřel oči, těm, kteří chtěli chodit, pomohl chodit, ty, kteří chtěli chléb, nasytil - vše z opravdové lásky k člověku. Láska znamená sloužit. Bůh je láska.

Služba je prostředkem, který obměkčuje a otevírá i ta nejzatvrzelejší srdce.

Ve své službě trpícím nám dal Ježíš příklad radostného přístupu ke službě. Ježíš často oslovoval potřeby lidí dříve, než jej o pomoc požádali. I my se musíme naučit radostně sloužit lidem a být proaktivní (aktivně vyhledávat potřeby lidí) v oblasti služby člověku.

 

3. Duchovní dimenze zdravotní evangelizace

Zatímco musíme souhlasit s tím, že existuje více církví, které zdůrazňují důležitost soboty a že vegetariánský životní styl, důraz na pohyb, management stresu a omezení návykových substancí se rychle stávají populární v moderní společnosti, existuje řada prvků, které činí adventní poselství unikátním, hlavně v jeho celistvosti. Duchovní dimenze člověka je v ČR stále "tabu", lidé jakoby se styděli za to, s čím se často ztotožňují. V době totality se lékaři této tematice vyhýbali nebo její důležitost podceňovali. Po roce 1989 několik lékařů začalo otevřeně hovořit o duchovní dimenzi člověka. Jedním z prvních byl Dr. Kalina. Dnes Dr. Mastiliaková z Fakultní nemocnice v Hradci Králové zdůrazňuje duchovní dimenzi člověka při výuce zdravotnického personálu. Holistický pohled na člověka a zdraví s důrazem na duchovní dimenzi propaguje také Ošetřovatelské informační a školící středisko při LF UP v Olomouci.

O co více bychom se tedy dnes měli při službě lidem zabývat právě my duchovní dimenzí zdravotní evangelizace. Pavel psal: "Prosím Boha,… aby vás přivedl k dokonalosti a celou vaši bytost - ducha, duši i tělo - zachoval bez úhony." I Jan (3 Jan 2) se zmiňuje o duchovní dimenzi. "Modlím se za tebe, aby ses měl tak dobře na těle, jako se máš na duchu." Oba pisatelé potvrzují adventistický celistvý přístup k člověku a důležitost duchovní dimenze.

 

4. Filozofická dimenze zdravotní evangelizace

Jako adventisté věříme, že jsme povoláni ke službě a že tato služba může kvalitu života trpících natolik zlepšit, že se mohou zamyslet nad křesťanskou službou a tím zatoužit po vztahu se Zdrojem Života - Ježíšem (Mat 10,8).

V oblasti zdraví a prevence máme úžasný zdroj informací ve spisech E. G. Whiteové, dodnes respektované autorky v oblasti zdravé výživy, prevence a zdravého životního stylu. I když jako adventisté nestavíme její spisy na úroveň Bible, její instrukce týkající se zdraví zůstávají pro nás důležitým vodítkem a rádcem.

Jako adventisté máme rovněž biblická stanoviska, která nám pomáhají najít směr při řešení náročných filozofických a etických problémů, jako jsou např. otázky potratů, asistované reprodukce, genetického inženýrství a eutanazie.