<< >>

Zpovzdálí přihlíželo mnoho žen, které provázely Ježíše z Galileje, aby se o něj staraly; mezi nimi Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova i Josefova, a matka synů Zebedeových. (Matouš 27,55.56)

Ženy!
Jsou skutečně tak důležité? Když člověk sleduje záznamy dějin církve, jež vypovídají o dominantní roli mužů, musí o tom zapochybovat. Pisatelé evangelií mají ovšem jiný názor. Pro ně představují ženy, jejich svědectví a služba Ježíšovi podstatnou součást příběhu.
Matouš završuje své vyprávění o ukřižování sdělením, že svědky této události bylo „mnoho žen“. Všechna čtyři evangelia hovoří o tom, že ženy zůstaly u kříže až do konce.
Kde ale byli muži? Poté, co Petr opakovaně zapřel Ježíše, je jediným učedníkem, jehož Písmo zmiňuje, Jan, učedník, „kterého (Ježíš) miloval“ (Jan 19,26). A Jan se objevuje pouze ve čtvrtém evangeliu. Kde jsou muži? Nejspíše se ukrývají. Poté, co byl Ježíš v Getsemane zatčen, rozprchli se tak rychle, jak jen jim nohy stačily. V těchto chvílích rozhodně netoužili vyskytovat se poblíž odsouzeného kriminálníka.
Na pozadí tohoto selhání mužů o to víc vyniká odvaha a oddanost žen.
Matouš uvádí nejen to, že zde bylo „mnoho žen“, ale také že přihlížely „zpovzdálí“. Nevíme, proč ženy nepřišly blíže. Možná nebylo bezpečné příliš se přibližovat místu popravy, kde rozhodovali Ježíšovi nepřátelé. Snad nebylo pro ženy vhodné účastnit se ukřižování. Anebo si tyto ženy chtěly zachovat určitý odstup od posmívajícího se davu.
Víme ale, že byly dostatečně blízko, aby slyšely, když Ježíš poručil svoji matku do Janovy péče. Tou nejdůležitější věcí, kterou se o těchto ženách dozvídáme, však je, že tam vůbec byly.
Za nepřítomnosti učedníků prokázaly ženy oddanost a byly oporou trpícímu Ježíši ve chvílích, kdy ji nejvíce potřeboval. Nešlo však o nic nového. Matouš dokládá, že ženy následovaly Ježíše již od galilejských počátků. Po celou dobu poskytovaly nemajetnému Ježíši všechno, co bylo nezbytné k jeho přežití. Ujaly se role služebnic, té role, od které se Ježíšovi mužští následovníci drželi stranou.
Kéž Bůh i nadále požehná službu žen mezi námi.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 21. října 2019 Zamyšlení