<< >>

Vaše slovo buď „ano, ano – ne, ne“; co je nad to, je ze zlého.

Matouš 5‚37

Už vás někdo nachytal konče svůj příběh zvoláním: „Apríl!“? První duben se traduje jako mimořádný den v roce, kdy si lidé dělají legraci ze svých přátel a členů rodiny. Některé vtipy jsou rafinovanější, jiné jednoduché. Mnozí lidé se rozhodli vymýšlet napínavé příběhy a snaží se lidi přesvědčit, že jsou pravdivé.
Je překvapující, kolik lidí se dá nachytat, i když vědí, že je prvního dubna. Ale je tu jedna osoba, kterou nikdy nemůžete nachytat ani oklamat! Zná všechny vaše myšlenky a činy ještě předtím, než je provedete! Můžete si vymyslet i ty nejpřesvědčivější lži, jaké chcete, ale On, náš nebeský Otec, zná celou pravdu! Nemůžete se před ním skrýt ani ho oklamat předstíráním, že jste někdo, kdo ve skutečnosti nejste!
Pro některé se dubnové žerty stávají každodenní rutinou, protože žijí ve falešném vztahu k sobě i k druhým. Ale Bůh si cení především upřímnosti! Chce, abychom byli pravdiví a bezúhonní. Bible v Příslovích 16‚8 říká: „Lepší je maličko se spravedlností než mnoho výtěžků s bezprávím.“ A v Izajášovi 33‚15.16 čteme: „Ten, kdo žije spravedlivě a mluví, co je správné … ten bude přebývat na výšinách; nepřístupné vrcholky skal mu budou nedobytným hradem, bude mu dán chléb, vody mu potečou neustále.“ Rozhodněte se už dnes být člověkem, který je bezúhonný, čestný a pravdivý v srdci, který poslouchá rady Písma: „Stůjte tedy: bedra si přepásejte pravdou…“ – i když je dnes prvního dubna.

Nebudete krást ani obelhávat a podvádět svého bližního. Nebudete křivě přísahat v mém jménu, sice znesvětíš jméno svého Boha. Já jsem Hospodin.

Numeri 19‚11.12

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 1. dubna 2021 Zamyšlení