<< >>

Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála.

Žalmy 34‚2

Obrovské množství času strávíme v životě čekáním. Čekání se nikdo nevyhne – ať už čekáte v řadě při mytí auta, na jídlo po příchodu do restaurace, nebo na výsledky testů, které určí, zda přežijete, nebo zemřete. Ale jak se rozhodnete strávit čas při čekání, je jen na vás! Můžete ztrácet čas něčím zbytečným, například tím, že vás něco hluboce trápí nebo máte o něco upřímnou starost a nervózně chodíte tam a zase zpět. Anebo můžete spočinout v důvěře, že Bůh udělá, co bude pro vás nejlepší – a tím ho oslavíte! Rozhodněte se strávit čas čekání bez úzkosti – namísto obav chvalte Ježíše za jeho věrnost a za množství přijatých požehnání! Pamatujte, že Boží časový harmonogram je jiný než náš. Bible říká: „Toto jedno ať vám je, milovaní, zjevné: že u Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den“ (2. list Petrův 3‚8). Bůh se řídí svým věčným nebeským harmonogramem, který je odlišný od toho našeho – dočasného a pozemského. Bůh už od počátku vidí celkový obraz, který my nevidíme, proto je lepší počkat na Boží plán a jeho dokonalé načasování! Mezitím využijte čas čekání k vyjádření chval a díků Ježíši za to, že je vaším Pánem a Spasitelem!

Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina!

Žalmy 27‚14

Má duše vyhlíží Panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž k jitru.

Žalmy 130‚6

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 14. ledna 2021 Zamyšlení