<< >>

Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Jeremjáš 29‚13

Tato dávná starozákonní Hospodinova slova nám křesťanům znějí „novozákonně“ hned z několika důvodů. Připomínají jednu z výzev Ježíšova horského kázání („hledejte, a naleznete“), Ježíšova slova o největším přikázání („miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem…“) a jsou zaznamenaná u starozákonního proroka Jeremjáše, který rovněž rozvíjí téma „nové smlouvy“.
Ta již nebude zapsaná na kamenných deskách, v nějaké knize či na jiném neživém materiálu, ale v srdcích lidí. Jeremjášovo poselství, že Hospodin uzavře se svým lidem novou smlouvu, otevíralo izraelskému národu novou perspektivu, novou budoucnost, a povzbuzovalo jej zejména v nejisté době, kdy byl odveden do zajetí a přišel nejen o chrám, ale doslova o všechno. Není náhoda, že starozákonní proroci v této době vybízeli lid především k pěstování osobní spirituality. Jejich tehdejší apel je výzvou i pro naši dobu. Učí i nás řešit (nejen) krize modlitbou, hledáním a vnitřním dozráváním k rozhodnutím.

Hospodine, dávej se nám nalézt, když Tě hledáme a voláme k Tobě ve svých modlitbách.

Martin Pavlík

...na Tebe s důvěrou čekáme! 27. května 2020 Zamyšlení