<< >>

Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. (Jan 15,26)

Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. (Jan 16,7.8)

Poslední večer s Ježíšem se blíží ke konci a učedníci jsou stále ztracenější a zarmoucenější. Ježíš jim opakuje, že od nich brzy odejde na místo, kam oni nemohou. Když jej však ztratí, co budou dělat?
V této situaci jim Ježíš znovu připomíná, že jim pošle Ducha svatého, aby s nimi byl a vedl je v životě i ve službě. Učedníci zřejmě onoho večera nebyli schopni porozumět velikosti daru Ducha. Po Letnicích ale pochopili.
V dnešním čtení nám Ježíš sděluje čtyři věci týkající se díla Ducha svatého. První z nich je, že bude svědčit o Ježíši. Zde narážíme na zajímavou skutečnost. Ze tří členů božské Trojice toho o Duchu svatém víme nejméně. Proč? Ježíš přišel, aby ukázal povahu a charakter Boha, a Duch svatý zase inspiroval celý Nový zákon, aby nám pomohl poznat Ježíše. Nikdo nám však nepředal ucelené poznání o Duchu svatém, třetím z Trojice. Někteří jsou proto v pokušení uvažovat o něm jako o někom méně důležitém či méně božském, než jsou Otec a Syn. Něco takového ale Písmo neučí.
Dobrou zprávou je, že onen poslední večer nám Ježíš poskytl náhled do díla Ducha svatého v našich životech. Duch svatý nejenom svědčí o Ježíši a pomáhá nám porozumět jeho životu a učení, ale také usvědčuje ze hříchu. Tato jeho role je pro plán spasení zcela ústřední, protože bez jasného vědomí svých hříchů a nedostatků člověk nepociťuje potřebu Spasitele. Pavel poukazuje na to, že v procesu odhalování našich hříchů používá Duch svatý Boží zákon jako ideální model charakterových rysů a jednání, jež si přeje, aby jeho následovníci ve svých životech projevovali (viz Římanům 7,7).
Toto usvědčování ze hříchů nás vede k Ježíši. Toužíme od něj získat odpuštění a rady, jak žít. A v úzkém vztahu k těmto dvěma rolím je usvědčování Ducha k soudu pro ty, kteří Ježíše odmítají.
Měli bychom dnes znovu poděkovat Ježíši za jeho dar Pomocníka. Bez Ducha svatého by nebylo možné Ježíše následovat. Duch svatý je dynamickou silou v našem spasení.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 12. září 2019 Zamyšlení