<< >>

Řekl: „Dokonáno jest.“ A nakloniv hlavu, skonal. (Jan 19,30)

V tomto verši se setkáváme s nejdůležitějším slovem z celé Bible. Slova, která jsou do češtiny přeložena jako „dokonáno jest“, tvoří v řečtině jediné slovo – tetelestai.
Další tři evangelia uvádějí, že Ježíš skončil svůj pozemský život se zvoláním „mocným hlasem“, ale nespecifikují, co Ježíš řekl. Pouze Jan zaznamenal doslovné znění. Podle čtvrtého evangelia poslední slova, která Ježíš řekl před svojí smrtí, byla: „Dokonáno jest“ (Jan 19,30).
Všechno bylo dokončeno – a Ježíš to věděl. Co však dokončil? Ježíš dokonal své poslání na zemi. Přišel na zemi jako vtělený Bůh, aby představil Boží lásku, žil dokonalým životem, zemřel za všechny, kteří v něj uvěří, a zvítězil nad ďáblem a zpečetil jeho osud. V krátkosti, Ježíš svojí smrtí završil spasení. Dokončil dílo, které přišel vykonat. Nyní může jít domů k Otci.
Slova „dokonáno jest“ proto nejsou zaúpěním nebo úlevným povzdechem někoho, kdo jen tak tak dosáhl cíle. Naopak, bylo to vítězné zvolání. Jak píše William Barclay, „jedná se o zvolání muže, který splnil svůj úkol; jde o výkřik muže, jenž z temnoty vystoupil do světla a získal korunu slávy. … Ježíš zemřel jako vítěz a dobyvatel s triumfálním výkřikem na rtech.“
A v tomto vítězství spočívá smysl kříže. Ježíš, jenž žil bezhříšným životem, se nyní stal neposkvrněným obětním Beránkem Božím, který svojí smrtí sňal hříchy světa (Jan 1,29).
Kristus zemřel. Ale dosáhl vítězství! Porazil satana a nastavil směřování dějin světa až do konce časů, kdy spasení opět uslyší ona slova „stalo se“ (Zjevení 21,6; NBK). Odehraje se to při ustanovování nového nebe a nové země, když bude z nebe na zem sestupovat nový Jeruzalém (Zjevení 21,1.2).
Kristus dokončil svoje dílo smíření, ale jeho následovníci nezískají svoji odměnu v plnosti dříve, než se Ježíš opět z nebe vrátí, poté co jim zde připraví místo (Jan 14,1–3). Mezitím se můžeme při čekání na tento návrat radovat z toho, co Ježíš na kříži vykonal.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 17. října 2019 Zamyšlení