<< >>

Viděl jsem, že ten roh vedl válku proti svatým a přemáhal je, až přišel Věkovitý a soud byl předán svatým Nejvyššího. … Zasedne soud a vladařskou moc mu odejmou, a bude úplně vyhlazen a zahuben. Království, vladařská moc a velikost všech království pod celým nebem budou dány lidu svatých Nejvyššího. Jeho království bude království věčné a všechny vladařské moci ho budu uctívat a poslouchat. (Daniel 7,21–27)

Živě si vzpomínám, jak jsem poprvé slyšel o předadventním soudu. Jedna z mých prvních návštěv sboru církve adventistů se odehrála, když mi bylo osmnáct a byl jsem na vojně. Navštívil jsem jej, protože jsem chtěl být se svojí přítelkyní, ale to, co jsem tam zažil, mě šokovalo. Vepředu stála „stará“ žena (zřejmě měla okolo čtyřicítky), která svým výjimečně dlouhým a kostnatým prstem ukazovala na nás, teenagery. Jejím poselstvím pro nás bylo, že bychom v noci raději neměli spát, ale připomínat si a vyznávat všechny hříchy, které jsme kdy spáchali, protože jestli jen na jeden zapomeneme, skončíme na místě, kde nám bude pěkně horko. Soud začal, a kdo ví, kdy se na pořad jednání dostane záznam o nás.
Tato verze vykládala soud jako něco hrozného, čeho bychom se měli bát. Písmo však nic takového neučí. V Bibli vyznívá soud vždy ve prospěch svatých. Na rozdíl od pozemských soudců Bůh není neutrální. Aktivně stojí na straně těch, na které ďábel ukazuje svým obviňujícím prstem. Bůh tak miloval svět, že poslal Ježíše, aby za nás zemřel (Jan 3,16). Otec ale zašel ještě dále; Ježíšovi dokonce předal i moc vynést konečné soudní rozhodnutí (Jan 5,22). Jde o poslední část Ježíšovy velekněžské služby v nebi. Ježíš, náš Spasitel, je také Ježíš, náš Soudce. A ti, kdo přijali vykoupení, jež nabízí, se nemusejí při posledním soudu ničeho bát. Bible popisuje soud jako evangelium – dobrou zprávu.
Proto ve Zjevení 6,10 svatí volají, „kdy už“ začne soud, který věci napraví. Písmo je zobrazuje, jak hledí k Božímu soudu s radostným očekáváním. A ve Zjevení 18,20 se odehrává soud ve prospěch svatých a v neprospěch Babylónu.
Až příliš mnoho lidí si poslední soud představuje jako středověkou inkvizici, v jejímž čele stojí pomstychtivý Bůh. Tak tomu není! Bůh jen potřebuje prokázat, že věřící přijali Ježíše. Smyslem soudu není udržet někoho mimo Boží království, ale ospravedlnit co největší množství lidí, aby mohli jít s Ježíšem domů, až opět přijde.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 6. prosince 2019 Zamyšlení