<< >>

Pavel, služebník Krista Ježíše, povolaný za apoštola, vyvolený ke zvěstování Božího evangelia, jež Bůh ústy svých proroků předem zaslíbil ve svatých Písmech, evangelia o jeho Synu, který tělem pocházel z rodu Davidova, ale Duchem svatým byl ve svém zmrtvýchvstání uveden do moci Božího Syna, evangelia o Ježíši Kristu, našem Pánu. Skrze něho jsme přijali milost apoštolského poslání. (Římanům 1,1–5)

Slova, na která chceme soustředit svoji pozornost, jsou: „Duchem svatým byl ve svém zmrtvýchvstání uveden do moci Božího Syna.“ Překlad Slovo na cestu rozšiřuje chápání veršů 3 a 4: „Tělesně je Kristus potomkem Davidovým, ve skutečnosti je však Synem samého Boha, jak nade vší pochybnost dokázalo jeho vzkříšení z hrobu.“
Kdyby Ježíš jen přišel na zemi, žil zde dobrý (dokonce dokonalý) život a zemřel násilnou smrtí, byl by pouze další šlechetnou a hrdinnou postavou dějin. Ale mrtvou, stejně jako všichni ostatní.
Pavel nám však připomíná, že evangelijní zpráva není pouze o dalším dobrém muži, kterému se dostalo nespravedlivého konce. Ježíšovo vzkříšení ukazuje, že šlo (a jde) o mocného Božího Syna. Dobrou zprávou je, že Ježíš žije a pokračuje ve své činnosti pro ty, kteří jej přijali. Jeho vzkříšení tak stojí ve středu Pavlova evangelijního poselství. „Před touto událostí,“ zdůrazňuje Anders Nygren, „byl (Ježíš) Synem Božím ve slabosti a poníženosti. Prostřednictvím vzkříšení se stal Synem Božím v moci a síle.“
Kristovo vzkříšení otočilo soukolím dějin. Bez něj by křesťanství neexistovalo. Hnutí by skončilo v jednom palestinském hrobě, s několika vyděšenými učedníky snažícími se udržet vzpomínku na Ježíše z Nazareta při životě – dokud by nezemřeli anebo to nevzdali. William Barclay výstižně říká: „Jedna věc je jistá – kdyby Ježíš nevstal z mrtvých, nikdy bychom o něm neslyšeli.“
Ježíš ale z mrtvých vstal. A tento jediný fakt proměnil jeho následovníky. Ježíš zvítězil nad smrtí, což z dlouhodobého hlediska znamená konec smrti jako takové. Vzkříšení je velkým vítězstvím Boha Otce a Ježíše nad satanem a silou a mocí smrti. Vzkříšení ukazuje, že Bůh má věci pod kontrolou.
Bez vzkříšení by křesťanství mohlo nabídnout světu pouze několik pěkných myšlenek. Se vzkříšením se však učedníkům dostalo moci – a ztracenému a trpícímu světu naděje.
Chvála Bohu, že Ježíš byl vzkříšen!

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 14. listopadu 2019 Zamyšlení