Jeho svědectví

,
Pixabay_christ-g3f502aca8_1920

Když Štěpána kamenovali, on se modlil: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha!“ Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem: „Pane, odpusť jim tento hřích!“ To řekl a zemřel.

Skutky apoštolů 7‚59.60

Řecké sloveso martureo znamená nést svědectví nebo svědčit. Mnoho křesťanů ztratilo svůj život, když svědčili o své víře v Ježíše. Řecké slovo martys, znamená svědek, a z něj pochází český výraz martyr neboli mučedník. Označuje toho, kdo zemřel pro svou víru. Smrt mučedníků se vyznačovala nadpřirozeným pokojem a odvážným svědectvím za těch nejstrašnějších okolností. Takový byl například český reformátor Jan Hus, který byl upálen 6. 7. 1415. Byl to také případ Štěpána, prvního mučedníka.

Po Štěpánově poslední promluvě začali jeho posluchači „v duchu zuřit a zlostí zatínali zuby“ (Sk 7‚54). To byl začátek jeho konce, který byl dovršen jeho ukamenováním. Štěpán zvolal: „Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici Boží“ (v. 56). Nebylo to tak dávno, kdy Ježíš před svým ukřižováním stál před veleknězem a pronesl velmi podobná slova: „Ježíš řekl: ‚Já jsem. A uzříte Syna člověka sedět po pravici Všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými“ (Mk 14‚62). Nyní Štěpán vydává svědectví o tom, že Ježíš se nachází po pravici Boží! V reakci na to jej ukamenovali, stejně jako připravili o život Ježíše. Štěpán podává svědectví o tom, kdo Ježíš je a kde se nachází. V tu chvíli Ježíš stál po pravici Boží, jako Svědek jeho vyznání. Titul Syn člověka je použit kromě čtyř evangelií pouze v knize Skutky apoštolů 7‚56. Ohromují mne poslední Štěpánova slova i to, jakou paralelu tvoří s Ježíšovými slovy na kříži. Ježíš řekl: „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha“ (L 23‚46). Štěpán se modlil: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha!“ (Sk 7‚59). Ježíš pronesl: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí“ (L 23‚34). Štěpán zvolal: „Pane, odpusť jim tento hřích!“ (Sk 7‚60). Může se stát, že budete povoláni svědčit o své víře v Ježíše Krista za obtížných okolností, jako je život ohrožující nemoc, trápení, zkoušky či pronásledování. Soustřeďte se na Ježíše a buďte stateční, jako byl Štěpán. Bůh vás obdaří svým pokojem, který přesahuje všechno chápání.

Další

Pixabay_religion-g19a30e0bd_1280

Jeho potvrzení

Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé.  Marek 14‚38 Když jsem byla mladá, vysvětlení o tělesné a duchovní přirozenosti znělo velice jednoduše. Jsou jako dvě lvíčata. Rada, kterou jsem obdržela, vypadala černobíle. Mám krmit duchovní lvíče a to druhé mořit hladem. Duchovní lev tak poroste a bude silnější...
čti dále
Pixabay-sun-g6e56e03e6_1920

Jeho hodnověrnost

Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu. Jan 20‚31 Často se stává, že fotografie nějakého místa je mnohem hezčí než skutečnost. Fotí se totiž z toho nejhezčího pohledu, při optimálním osvětlení, speciálním objektivem a nezřídka fotka prochází ještě digitální úpravou. Tohle...
čti dále