<< >>

On mu na to řekl: „Mistře, to všechno jsem dodržoval od svého mládí.“ Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: „Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!“ On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. (Marek 10,20–22)

Bohatý mládenec se nenechá ani v nejmenším vyvést z míry a odpovídá, že dodržoval všechna přikázání, která Ježíš vyjmenoval. Skutečně se zdá, že jde o zářný příklad určitého typu morálního člověka, který sám sobě může gratulovat k poslušnosti vůči Božím nárokům. Brzy však objeví, že k tomu, aby člověk mohl vstoupit do nebeského království, pouhá mravnost nestačí. Ježíš pokročí o kousek dále a ukáže, že poslušnost tohoto jedince byla pouze vnějšková a zákonická, nikoliv duchovní a pramenící z nitra.
Než přejdeme k tomuto zkoumání, všimněme si, že podle Markovy zprávy Ježíš na mládence pohleděl „s láskou“. Je zřejmé, že Ježíš u tohoto mladého muže zaznamenal něco zvláštního. Možná si cenil jeho upřímnosti, nebojácnosti a nadšení. Možná si pomyslel, že tento člověk by mohl pro Boží království opravdu něco vykonat.
A právě v tomto bodě přichází Ježíš k mladému muži s nabídkou, aby se stal jeho učedníkem. „Přijď,“ říká, „a následuj mne!“
Byla zde však jedna podmínka: „Jdi, prodej všecko, co máš, a rozdej to chudým.“ Touto neočekávanou poznámkou se Ježíš trefuje přímo do jádra problému bohatého mládence. Marek o něm prozrazuje, že „po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl (vlastnil) mnoho majetku“. Dalo by se to vyjádřit i tak, že majetek vlastnil jeho. To, co bohatý mládenec měl, bylo v jeho životě nejdůležitější – a právě toho se nechtěl vzdát ani pro Boží království.
Jednou z nejtrvalejších vzpomínek, které mám na svůj pobyt na Pacific Union College, je vzpomínka na velký obraz Ježíše a bohatého mládence, jenž visel na zdi za kazatelnou. Mládenec se tady rozmýšlí a rozhoduje o tom, co má pro něj největší hodnotu.
I my řešíme každý den tutéž otázku. Někteří z nás, podobně jako tento muž, který se setkal s Ježíšem, volí „hru na církev“ bez toho, že by se zcela odevzdali Bohu a Božímu dílu. Ježíš ale nemá zájem o částečné křesťany. Chce mě celého.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 11. července 2019 Zamyšlení