<< >>

Ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. (Skutky 1,8)

Ježíš měl plán. Úspěšná misie není něčím, co se jednoduše nějak stane. Potřebné jsou myšlenka, správné nasměrování a moc. Prvním krokem v Ježíšově rozsáhlém plánu bylo, aby jeho následovníci byli pro úkol, jenž naháněl strach, plně vybaveni. To zahrnovalo nejenom informace či znalosti, jež jim předal při svém působení tady na zemi, ale také Boží sílu či moc.
Řeckým výrazem pro „sílu“ je dynamis; odsud odvozujeme naše slovo „dynamit“. Živě si vzpomínám na cestu, kterou jsem skoro před padesáti lety podnikl napříč pouští jižní Kalifornie. Moji pozornost upoutal oslepující záblesk na hoře vzdálené několik kilometrů. Poté jsem spatřil velký mrak prachu a suti. Ve chvilce otřásla mým vozem první zvuková vlna a já si uvědomil, že jsem byl svědkem silného výbuchu. Výbušnou látkou byl v tomto případě nepochybně dynamit. Dynamit je nositelem dynamis neboli moci. Pavel přirovnává evangelijní poselství ke stejné síle, když píše, že „evangelium je … moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří“ (Římanům 1,16).
Pavel se za evangelium nestydí, protože ví, že za ním stojí Boží moc. Tento apoštol v prvních kapitolách listu Římanům jasně říká, že člověk není schopen sám se vysvobodit z moci hříchu. Ať se snažíme, jak chceme, nedokážeme se vymanit z pout hříchu. A právě tehdy vstupuje na scénu Boží moc. Bůh dokáže to, co my nedokážeme.
Tato pravda se týká jak spasení hříšníků, tak šíření pravdy evangelia. Božím konajícím činitelem v těchto úkolech je Duch svatý. Dílo Ducha svatého stojí za každou skutečnou křesťanskou misií. Bez Ducha není dynamis.
To nás přivádí ke druhé části Ježíšova misijního plánu. Ježíš vyzývá své Duchem zmocněné následovníky, aby se stali jeho hybnou silou neboli svědky. Zde se setkáváme s dalším důležitým řeckým slovem, martys, ze kterého pochází např. slovo „martyrium“. Toto slovo původně označovalo někoho, kdo svědčí u soudu. V Novém zákoně pak znamená někoho, kdo svědčí o pravdě evangelijní zprávy o Kristu. A nakonec označovalo člověka, který je ochoten zemřít, než by se vzdal Ježíše a hlásání jeho poselství.
Bůh nadále povolává lidi, aby se stali v moci a síle jeho svědky. I dnes promlouvá ke mně a k tobě. Jak odpovíme?

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 20. listopadu 2019 Zamyšlení