<< >>

Ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. (Skutky 1,8)

Když uvažujeme o celosvětové misii, až příliš často nám naskočí představa odchodu do vzdálené země, kde tamní „pohané“ ještě neslyšeli o Ježíši. Kristus sám však přichází s přesně opačným plánem. Přikazuje nám, abychom začali s „pohany“ v místě našeho bydliště.
Pro první učedníky to představovalo Jeruzalém. Ježíš zaséval semínka evangelia v židovské metropoli po celé roky. Tam „byl odsouzen a ukřižován. V Jeruzalémě žili mnozí, kdo tajně uvěřili, že Ježíš Nazaretský je Me­siáš, a mnozí další, kteří byli oklamáni kněžími a předními muži. A právě jim mělo být zvěstováno evangelium“ (Skutky apoštolů, str. 20).
V knize Skutků se můžeme dočíst, jak se postupně naplňoval misijní plán či program představený ve Skutcích 1,8. Ježíšovi následovníci uposlechli jeho rady a nejprve kázali evangelium v Jeruzalémě. A plody se dostavily rychle. Bylo zde mnoho čekajících srdcí, která již věděla o Ježíši, ale ještě se nerozhodla odevzdat mu své životy. Sklizeň nyní dozrála a za jeden den během Letnic bylo pokřtěno asi 3 000 židovských věřících (Skutky 2,41), přičemž s každým uplynulým dnem (verš 47) se k církvi připojovali další. Dokonce i „mnoho kněží přijalo víru“ (Skutky 6,7).
Zatímco první kroky křesťanské misie po Letnicích se odehrály v Jeruzalémě (Skutky 2–6), umučení Štěpána (Skutky 7) vedlo k tomu, že se „všichni … rozprchli po Judsku a Samařsku“ (Skutky 8,1). Touto událostí se dosah působnosti křesťanské misie rozšířil, podobně jako kruhy na vodě vyvolané hozeným kamenem. Skutky 8 vyzdvihují službu Filipa v Samaří. Poté Skutky 10 popisují, jak Petr zdráhavě přináší poselství o Kristovi jednomu pohanovi. Obrácením Kornelia se pro evangelium otevírá nežidovská cesta, kterou se bude šířit dál a dál. Skutky se o tom zmiňují v kapitolách 13 až 28, kde jsou popsány cesty apoštola Pavla.
Pavlovo dílo je samozřejmě jen částí apoštolské misie, která přináší evangelium až na sám konec země. Jak jsme si všimli již dříve, Tomáš přinesl evangelium do Persie a zřejmě i Indie. Další hlásali Krista v Africe a na jiných místech. Stále se rozšiřující kruh křesťanské misie bude pokračovat, dokud „po celém světě“ neuslyší o vzkříšeném Kristu. „Potom přijde konec“ (Matouš 24,14).

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 21. listopadu 2019 Zamyšlení