<< >>

Těchto dvanáct Ježíš vyslal a přikázal jim: „Na cestu k pohanům nevstupujte, do samařské obce nechoďte; jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.“ (Matouš 10,5–8)

První čtyři verše Matouše 10 jsou jmenným seznamem dvanácti učedníků, které Ježíš nyní nazývá „apoštoly“. Tato změna terminologie poukazuje na změnu role oněch dvanácti. Až dosud byli učedníky, tedy těmi, kdo se od Ježíše učili či jej následovali. Nyní je však Ježíš označuje za apoštoly, z řeckého slova apostolos, jež znamená „jedinec vyslaný jako posel“. Jedna věc je být následovníkem někoho, kdo přináší nějaké poselství, ale docela jiná obdržet odpovědnost stát se oním poslem.
Před těmito událostmi byla dvanáctka učedníků něco jako pasažéři v autě. Nyní jim Ježíš svěřuje klíče od vozu. A podobně jako pasažéři často nevěnují příliš mnoho pozornosti tomu, jak se věci v různých situacích řeší – kde je třeba zatočit apod. – a proto je potřeba, aby naše děti prošly pečlivou instrukcí a výukou v autoškole, než se vydají na svoji první samostatnou jízdu, přichází i Ježíš s velmi konkrétními radami ohledně toho, jak by apoštolové měli vykonávat svoji misi.
Zaprvé radí, aby se drželi židovských posluchačů. Ať se ani nepokoušejí jít k Samařanům nebo pohanům.
To je hodně zvláštní příkaz od muže, jenž přišel jako Spasitel zachránit celý svět. Ježíš k tomu ale má své důvody. Učedníci ještě nebyli psychicky připraveni na styk s pohany. Dokonce ještě o léta později je pro Petra ve Skutcích 10 skoro nemožné, aby vstoupil do domu pohana – dokud mu Bůh jasně nezjeví, že je to v pořádku. A poté musí své konání opakovaně obhajovat.
Ještě důležitějším důvodem, proč se vyhnout pohanům, byly židovské předsudky samotné. Kdyby Ježíšovi následovníci začali směle pracovat mezi pohany, žádný skutečný Žid by jim nevěnoval pozornost. Jen by to potvrdilo podezření Ježíšových nepřátel, že jedná ve spolku s ďáblem.
K rozšíření misijního působení jednou dojde, jak je ukázáno v knize Skutků. Mezitím nám Ježíš předává jedno důležité evangelizační pravidlo: Začněte vždy tím, že napnete síly tam, kde je to při ruce, spíše než byste se oddávali marným snům o budoucí „slávě“ získané v nějaké vzdálené zemi.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 10. května 2019 Zamyšlení