<< >>

Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. (Zjevení 1,17.18)

„Neboj se.“ Tato slova se pozoruhodně podobají tomu, co Ježíš řekl učedníkům v noci před ukřižováním: „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí“ (Jan 14,1–3). V této dřívější pasáži uvádí Ježíš důvod, proč se nebát konce času a jeho druhého příchodu. Jde, aby jim připravil místa, a vrátí se – tak aby mohli být s ním. Jan 14,1–3 sice vzkříšení výslovně nezmiňuje, ale počítá s ním.
Tady ve Zjevení 1,17.18 se zmínka o druhém příchodu neobjevuje. Nalézáme ji nicméně ve verši 7, kde Jan prohlašuje, že Ježíš přijde v oblacích a „uzří ho každé oko“. Vrátí se, protože je „ten živý“, který „byl … mrtev“ a „hle, živ“ je.
To je jistě dobrá zpráva – jež se v závěrečné části verše 18 mění na ještě lepší. „Ten živý“ totiž prohlašuje: „Mám klíče od smrti i hrobu.“ Ve starověkých palácích byl ten, kdo měl klíče, důležitou osobou. Takový člověk totiž mohl vpouštět nebo nevpouštět lidi do přítomnosti krále. Klíče byly symbolem jeho autority.
S tímto vědomím můžeme posoudit, co znamená Ježíšovo vyjádření, že má klíče od smrti i hrobu. Vyprovodit na smrt mohlo člověka spousta lidí. Na tom není nic tajemného. Stačí natáhnout kohoutek a můžeš poslat někoho na jednosměrnou cestu na hřbitov.
Opak však není tak snadný. Nikdo nedokáže mrtvého přivést zpět k životu, nezávisle na tom, jakou mocí či finančními prostředky disponuje.
A tady se naplno projevuje Ježíšovo vítězství nad smrtí. Jeho vzkříšení nepřestává ukazovat na to, že pouze Ježíš má klíče od smrti a hrobu. Jeho vzkříšení je zárukou vzkříšení jeho následovníků. Křesťan se tak nemusí bát. Sloužíme vzkříšenému Pánu! Nemůže se nám stát nic, co by on nedokázal zvrátit – a to platí dokonce i pro smrt samotnou.
Ježíš nejenom vstal, ale žije. Ježíš nebyl vzkříšen, aby znovu zemřel, ale je „živý na věky věků“ (verš 18; NBK). A se svými klíči nabízí věčný život každému ze svých následovníků.
Závěrem bych chtěl zopakovat: Neboj se; sloužíme vzkříšenému Pánu, který opět přijde, aby svým následovníkům dal život na věky věků.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 12. listopadu 2019 Zamyšlení