<< >>

Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi. (Matouš 16,19)

Tady máme další verš, jenž byl v dějinách křesťanství předmětem sporů. Co vlastně Ježíš Petrovi slíbil? Jaké jsou to klíče a jaká je moc církve?
Klíč je zřejmou metaforou k umožnění lidem vejít dveřmi. Nápověda k porozumění symbolu „klíče“ se objevuje u Lukáše 11,52, kde Ježíš odsuzuje zákoníky, že zneužívají „klíč poznání“, a tak brání lidem „vstupovat“ do království. A u Matouše 23,13 nalézáme Ježíše, jak spílá zákoníkům a farizejům, protože zavírají „lidem království nebeské“ a „těm, kdo chtějí vejít“, v tom brání. Měli bychom dát dohromady tyto verše s tím, co Ježíš říká u Jana 17,3, totiž že znát jej znamená věčný život.
Zákoníci a farizejové svojí činností zneužívali klíče a bránili lidem v tom, aby poznali Ježíše. Petr má naopak otevřít cestu. A to je přesně, co pak dělá, jak zjišťujeme ve Skutcích 2 a 3, kde jeho kázání přivádí mnoho Židů do Božího království, a ve Skutcích 10, kde otevírá dveře, aby mohli vejít pohané. Tato role není samozřejmě omezena pouze na Petra. Všichni skuteční učedníci hlásají klíčové poselství: že Ježíš je božský Kristus. U Matouše 28,18–20 Ježíš přikazuje všem svým učedníkům, aby nesli jeho poselství až na samotný konec světa – a mnozí jej tak mohli poznat a být pokřtěni.
Petrovo požehnání v sobě zahrnuje i odmítání a přijímání – tedy odpovědnost, jež je u Matouše 18,18 rozšířena na všechny učedníky. Zdá se, že většina překladů z toho dedukuje, že cokoliv církev na zemi rozhodne, bude uznáno i v nebi. To ale Ježíš neřekl. Použitý řecký slovesný tvar totiž jasně ukazuje, že církev na zemi má vykonávat nebeská rozhodnutí, nikoliv nebesa potvrzovat rozhodnutí církve.
S Matoušem 16,16 a Petrovým vyznáním, že Ježíš je božským Kristem, jsme v evangelijním příběhu dospěli k bodu obratu. Učedníci konečně vědí, kdo Ježíš je, ale netuší, co to znamená. A toto co je oním vláknem, jež je třeba sledovat, když budeme číst o tom, jak se Ježíš blíží ke kříži.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 19. června 2019 Zamyšlení