<< >>

Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. (Jan 14,15)

S myšlenkou představenou v tomto verši se dostáváme k tématu, k němuž se apoštol Jan bude znovu a znovu vracet. Jestliže milujeme Boha, budeme zachovávat jeho přikázání; jestliže milujeme Ježíše, budeme poslouchat jeho přikázání.
Je třeba poznamenat, že Boží přikázání se od těch Ježíšových nijak neliší. Vždyť přece dalším velkým tématem čtvrtého evangelia je skutečnost, že Ježíš a Otec jsou jedno. I když se jedná o odlišné božské osoby, patří do jedné Trojice a sdílejí stejné principy – a to do té míry, že Ježíš může učit, že kdo vidí jeho, vidí Otce (Jan 14,9). V Písmu jsou Boží a Ježíšova přikázání jedno a totéž. Ostatně všechna mají stejný základ. Ježíš jej výstižně vyjadřuje u Jana 15,12, kde říká: „To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.“ A ve verši 17 opakuje: „To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali.“
Již dříve Ježíš prohlásil, že největším přikázáním je milovat Boha celým svým srdcem a celou svou myslí a že s tímto příkazem je nerozlučně spjata potřeba milovat svého bližního jako sebe samého (Matouš 22,36–40). Boží i Ježíšova přikázání tak můžeme shrnout do jednoho velkého principu lásky. Odtud plynou všechny konkrétnější příkazy či zákony, včetně Desatera. V pozadí skutečné poslušnosti však musí jako motivační síla stát pečující a přesahující princip lásky. Ježíš tuto lásku ve svém životě neprokázal pouze tím, že sestoupil na Zemi. Projevoval ji ve vztahu k druhým den co den.
Ze všech novozákonních pisatelů Jan nejvytrvaleji vyzývá Kristovy následovníky k zachovávání přikázání. Ve svém prvním listu píše: „Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká: ‚Poznal jsem ho‘, a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy“ (1. list Janův 2,3.4). V knize Zjevení Jan jasně říká, že Bůh bude mít na konci časů na zemi svůj lid zachovávající jeho přikázání (Zjevení 12,17; 14,12).
Je třeba, abychom podobně jako první učedníci vzali Ježíše za slovo. Poslušnost v duchu lásky byla pro Ježíše zcela zásadní.

Pomoz mi, Otče, být nejen poslušný Tvých slov, ale činit tak v duchu lásky.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 4. září 2019 Zamyšlení