<< >>

Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. (Matouš 5,17)

Tímto veršem přechází Ježíš do třetí části svého velkého kázání, v němž na začátku své pozemské služby představuje principy svého království. První část se v blahoslavenstvích zabývala charakterem křesťana (Matouš 5,3–12), kdežto druhá část pojednávala o vlivu křesťana (verše 13–16). Verše 17 až 48 zdůrazňují křesťanovu spravedlnost (verš 20) a skutečnost, že musí přesahovat spravedlnost náboženských vůdců Ježíšovy doby.
Základní východisko Ježíšova pojednání nacházíme ve verších 17 až 20, kde verš 17 ukazuje, že Ježíš nepřišel zrušit Zákon nebo Proroky, ale naplnit je. Zákon a Proroci byly spisy tvořící Bibli Ježíšovy doby, to, čemu my říkáme Starý zákon.
Ježíšovo učení, že se nesnaží zrušit zákon, ale naplnit jej, spoustu lidí mate. Navzdory Ježíšovým jasným slovům jsou přesvědčeni o tom, že Ježíš s Božím zákonem skoncoval. „Naplnil“ ale neznamená „skončil“ – spíše završil, dokonal. Slovo „naplnit“ můžeme vyložit přinejmenším třemi způsoby: (1) Ježíš svým poslušným životem vyhověl požadavkům Starého zákona, (2) Ježíš naplnil předpovědi nacházející se ve Starém zákoně a (3) Ježíš svým učením vyjevil plný význam židovských písem. V určitém smyslu naplnil Ježíš Starý zákon ve všech těchto ohledech. V kontextu veršů 21 až 48 se však budeme zabývat tím, že Ježíš naplňuje smysl zákona.
Od verše 21 se Ježíš soustředí na několik bodů židovské víry, přičemž začíná šestým a sedmým přikázáním Desatera. Každé ze svých šesti učení uvozuje slovy „Slyšeli jste, že bylo řečeno“ a pak pokračuje tím, že objasňuje hluboký smysl uvedeného zákona nebo zvyklosti a jejich širší význam.
Takovým způsobem Ježíš naplňuje zákon. Obdařuje jej smyslem. Ellen Whiteová k tomu dodává: „Kristus měl za úkol ‚vyvýšit a zvelebit zákon‘ (Izajáš 42,21). Měl ukázat jeho duchovní význam, dalekosáhlé zásady a vysvětlit jeho věčnou platnost“ (Myšlenky o naději, str. 34). V tomto procesu nám Ježíš pomáhá porozumět a přijmout podstatu zákona – ducha lásky, který vytváří poslušné a zákon dodržující křesťany.

Hospodine, pomoz mi dnešního dne naslouchat tomu, co mi můj Mistr chce říct.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 2. března 2019 Zamyšlení