<< >>

Ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce, a budou se posmívat: „Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření.“ Těm, kdo toto tvrdí, zůstává utajeno, že dávná nebesa i země byly vyvolány slovem Božím z vody a před vodou chráněny. Vodou byl také tehdejší svět zatopen a zahynul. Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm; Bůh je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí. (2. list Petrův 3,3–7)

Pochybnosti se dostavují snadno, zvláště když se jedná o druhý příchod. Den utíká za dnem, rok plyne za rokem a dějiny světa pokračují. V chlácholivém proudu času se Kristův návrat přesouvá kamsi na pozadí našeho uvažování. Stává se jen zbožnou myšlenkou, k níž se upneme, když onemocníme anebo přijdeme o milovanou osobu. Jakmile krize pomine, naše uvažování se opět „znormalizuje“, a tak nasadíme všechny síly k tomu, aby mohla být naše pozemská budoucnost světlá a šťastná.
Vzpomínám si, jak živé bylo pro mě zaslíbení druhého příchodu, když jsem ve věku devatenácti let uvěřil a stal se křesťanem. Byl jsem si jist, že třicítky se na této zemi nedožiji. Poslední dva ročníky vysokoškolského studia jsem dokonce absolvoval za jeden kalendářní rok, abych měl ještě možnost kázat – dříve než přijde konec.
To bylo před více než 50 lety. A čas běží neúnavně dál… V průběhu dějin to vedlo mnohé věřící k tomu, že se začali biblickému učení o druhém příchodu vysmívat. Začali žít, „jak se jim zachce“, s tím, že, „všecko zůstává tak, jak to bylo od počátku“.
A právě tehdy začal Petr upozorňovat na to, že teorie uniformitarianismu (tedy že to, co se kdysi odehrávalo na zemi, se neliší od toho, co se děje dnes – pozn. red.), přehlíží dvě důležité skutečnosti: začátek, kdy Bůh zemi stvořil, a potopu za časů Noema, která zničila veškerou tehdejší civilizaci. Obě tyto události byly důsledkem Boží intervence do dějin. Jednalo se o Boží zásahy, které z pohledu evolučního toku času není možné předpovědět. Stejně tak jistý je podle Petra i druhý příchod Ježíše.
Pro Petra, jenž vychází z učení Pána, je druhý příchod Ježíše Krista jistý a nezpochybnitelný. Tuto skutečnost nedokážou pochybnosti, výsměch ani nevázaný život člověka nijak změnit.
Petrova slova by měla probudit každého z nás. Ve svých životech bychom se měli připravovat na více než jenom na pohodlný důchod a užívání si vnoučat. Realita druhého příchodu je právě tak jistá jako existence země, na níž žijeme, a vzduchu, který dýcháme.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 12. prosince 2019 Zamyšlení