<< >>

Žák není nad učitele ani sluha nad svého pána. Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán. Když hospodáře nazvali Belzebulem, čím spíše jeho čeleď! Nebojte se jich tedy; neboť není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno. (Matouš 10,24–26)

Nebojte se! Skutečně? Ví Ježíš, o čem mluví? Není trochu mimo? Vždyť přece zrovna ve verších 17 až 23 vyjmenoval seznam věcí, které se jim budou dít. Ve verších 24 a 25 pak poznamenává, že jej nebudou převyšovat – budou pronásledováni stejně jako On. A to již věděl, že jeho život směřuje k římskému kříži. Přesto své učedníky vybízí, „aby se nebáli“.
Nebojte se. Důvod, proč se vzdát strachu, je zmíněn ve verších 26, 28 a 31 a bude dominovat této části Ježíšova kázání o misijním působení. Je ale zřejmé, že z lidského pohledu mají Kristovi následovníci čeho se bát, protože budou vystaveni odmítání, pronásledování, a dokonce i smrti. Přesto jim Ježíš říká: „Nebojte se…“
A teď bychom měli my všichni, kdo jsme přijali Ježíše, dobře poslouchat. Často se zpotíme strachy již při tom nejmenším odmítnutí nebo když se máme svobodně projevit v obtížných podmínkách. Ale je-li to, co říká Ježíš, pravda, pak se situace v mnohém ještě zhorší. Přesto říká: „Nebojte se.“ Jak si může být tak jistý tímto příkazem? Jak může říkat „nebojte se“ tváří v tvář situacím, které jsou již ze své podstaty naplněny strachem?
Ve verších 26 až 31 Ježíš uvádí tři přesvědčivé odpovědi na tyto závažné otázky. Zaprvé se nemáme bát, protože „není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno“ (Matouš 10,26).
Jinými slovy – věci nebudou vždy takové, jaké jsou teď. Zde vidíme věci jakoby skrze oblak, v budoucnosti je však uvidíme takové, jaké opravdu jsou. Pak bude pravda triumfovat a Bůh a jeho lid budou ospravedlněni. V tomto bodě dějin se principy pronásledování a křesťanské hrdinství věřících svědků ukážou v pravém světle – a každému se dostane zasloužené odměny.
Svědci pro Krista se nemusejí bát, protože jsou si vědomi toho, že věčné soudy uvedou na pravou míru všechny soudy dočasné.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 13. května 2019 Zamyšlení