<< >>

Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. Mějte se na pozoru před lidmi. (Matouš 10,16.17)

Někteří lidé mají dojem, že Ježíš má všechno obráceně. Setkali se totiž s členy církve, kteří byli bezelstní jako hadi a obezřetní jako holubice. Možná se nachází někdo takový i ve vašem společenství. A s trochou Duchem vedeného sebezkoumání třeba objevíme takové charakteristiky i u sebe.
Ježíš to ale neměl obráceně. Věděl, o čem hovoří. Matouš 10 je v prvním evangeliu jeho druhým zaznamenaným kázáním. Prvním bylo Kázání na hoře, v němž představil principy svého království. V tomto kázání nacházíme Ježíše, jak instruuje své učedníky k hlásání těchto principů, dříve než je vyšle na jejich první nezávislou misijní výpravu.
Až dosud byly Ježíšovy pokyny velmi povzbuzující. Učedníci měli nejenom kázat, ale – stejně jako Ježíš – také „uzdravovat nemocné, mrtvé probouzet k životu, očišťovat malomocné a vymítat démony“ (viz Matouš 10,8). Znělo to skvěle. Měli za úkol činit skutečně parádní věci. Museli si pomyslet, že je lidé určitě budou vyhledávat. Všechno bude báječné.
Ale! „Ale“ je jedním z nejdůležitějších slov v našem slovníku. „Ale“ to ještě nebylo všechno. Brzy se v Ježíšově kázání objevil důvod, proč měli být obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice, a to v podobě slov „mějte se na pozoru před lidmi“.
Učedníkům se skutečně dostane pozornosti, ne vždy však v pozitivním slova smyslu. Ježíšovo misijní působení ještě tak dalece nepokročilo. Kázal navíc takové poselství, jež ti, kteří v židovském světě o věcech rozhodovali – velekněží, farizejové, zákoníci či sanhedrin, brzy začnou vnímat jako zpochybňování svých pozic.
Ježíš si jistě nezískal přátele z jejich řad, když veřejně hlásal: „Slyšeli jste, že bylo řečeno…, já však pravím…“ Ježíšovo poselství vyvolávalo konfrontaci. A židovští představitelé budou reagovat – a nakonec Ježíše dostanou až na kříž.
A nyní Ježíš říká svým následovníkům, aby dělali a říkali ty samé věci. I jim bude kladen odpor. Proto budou při plavbě rozbouřenými vodami tohoto světa potřebovat obezřetnost hada a pokoj či klid holubice.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 11. května 2019 Zamyšlení