<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a dveře byly zavřeny. Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: `Pane, pane, otevři nám!´ Ale on odpověděl: `Amen, pravím vám, neznám vás.´ Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. Mt 25,10-13 Deset...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 25. listopadu 2014Zamyšlení

Uprostřed noci se rozlehl křik: `Ženich je tu, jděte mu naproti!´ Všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své lampy. Tu řekly pošetilé rozumným: `Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají!´ Ale rozumné odpověděly: `Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 24. listopadu 2014Zamyšlení

Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej. Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách. Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly. Mt 25,1-5 Co...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 23. listopadu 2014Zamyšlení

Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční hodinu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas podával pokrm, který...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 22. listopadu 2014Zamyšlení

O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám. Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do korábu, a nic nepoznali,...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 21. listopadu 2014Zamyšlení

Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí. Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 20. listopadu 2014Zamyšlení

Tehdy, řekne-li vám někdo: `Hle, tu je Mesiáš nebo tam´, nevěřte! Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. Hle, řekl jsem vám to už předem. Když vám řeknou: `Hle, je na poušti´, nevycházejte! `Hle,...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 19. listopadu 2014Zamyšlení

Modlete se, abyste se nemuseli dát na útěk v zimě nebo v sobotu. Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude. A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou tyto dny zkráceny....  [ ... ]

Vlastimil Fürst 18. listopadu 2014Zamyšlení

Když pak uvidíte `znesvěcující ohavnost´, o níž je řeč u proroka Daniele, jak stojí na místě svatém – kdo čteš, rozuměj – tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor; kdo je na střeše, ať nesestupuje, aby si vzal něco z domu; a kdo je na poli,...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 17. listopadu 2014Zamyšlení

A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec. Mt 24,14 Některé Ježíšovy výroky musí jeho posluchače fascinovat anebo mohou navodit i pochybnosti. Jeden takový prohlásil, když s učedníky na hoře diskutuje o zničení jeruzalémského chrámu a o svém budoucím návratu...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 16. listopadu 2014Zamyšlení