<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Ještě nedomluvil, a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas: „Toto jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte.“ Když to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ale Ježíš k nim přistoupil, dotkl se jich a řekl: „Vstaňte a nebojte se.“ Oni pozvedli...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 14. září 2014Zamyšlení

Nato promluvil Petr a řekl Ježíšovi: „Pane, je dobré, že jsme zde; chceš-li, udělám tu tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Mt 17,4 Už jste někdy chtěli zastavit čas? Mně se to stávalo v dětství. Rád vzpomínám na večery u mé babičky. Byla výborná vypravěčka...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 13. září 2014Zamyšlení

A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Mt 17,3 Ježíš s Petrem, Jakubem a Janem jsou na vysoké hoře. Tito tři bývalí rybáři nejsou zvyklí na nějakou horskou turistiku. V tom je Ježíš, který se často chodí modlit na opuštěná místa, zřejmě lepší. Proto...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 12. září 2014Zamyšlení

A byl proměněn před jejich očima; jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý. Mt 17,2 Tři učedníci jdou s Ježíšem na vysokou horu. Jsou zvědaví, co dnes prožijí. Vlastně ani neví, co od téhle společné túry mohou očekávat.Konečně jsou nahoře. Ještě oddychují...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 11. září 2014Zamyšlení

Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra a Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. Mt 17,1 Čas od času Ježíš odcházel do ústraní. Hledal chvíli klidu a soukromí ke svým rozhovorům s Bohem. Učedníkům určitě muselo vrtat hlavou, kam Ježíš odchází...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 10. září 2014Zamyšlení

Amen, pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří Syna člověka přicházejícího se svým královstvím.“ Mt 16,28 Dnešní text z Matoušova evangelia se dočkal různých výkladů. Někteří lidé se tímto textem snaží dokázat, že v původní křesťanské věrouce bylo i převtělování, protože jen...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 9. září 2014Zamyšlení

Syn člověka přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. Mt 16,27 Co byste odpověděli na otázku: Mohu nějak poznat, jestli je v mém srdci Ježíš? Poznáte sami, zda je váš vztah s Ježíšem v pořádku?„Syn člověka přijde v slávě svého Otce...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 8. září 2014Zamyšlení

Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 7. září 2014Zamyšlení

Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat: „Buď toho uchráněn, Pane, to se ti nemůže stát!“ Ale on se obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z cesty, satane! Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!“ Mt 16,22.23 Ježíš s námi nehraje žádnou...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 6. září 2014Zamyšlení

Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. Mt 16,21 Čekání na Mesiáše se muselo zdát Židům dlouhé. Staletí ho vyhlížejí s nadějí, že jim konečně pomůže znovu vybudovat...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 5. září 2014Zamyšlení