<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Ježíš si zavolal své učedníky a řekl: „Je mi líto zástupu, neboť již tři dny jsou se mnou a nemají co jíst. Poslat je domů hladové nechci, aby nezemdleli na cestě.“ Učedníci mu namítli: „Kde vezmeme na poušti tolik chleba, abychom nasytili takový zástup?“ Mt 15,32.33...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 26. srpna 2014Zamyšlení

Odtud Ježíš přešel zase ke Galilejskému moři; vystoupil na horu a posadil se tam. Tu se k němu sešly celé zástupy a měly s sebou chromé, mrzáky, slepé, hluchoněmé a mnohé jiné. Kladli je k jeho nohám a on je uzdravil, takže se zástupy divily, když viděly, že němí mluví, mrzáci...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 25. srpna 2014Zamyšlení

Tu jí Ježíš řekl: „Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak chceš.“ A od té hodiny byla její dcera zdráva. Mt 15,28 Jednou jsem dostal otázku: „Jak dopadnou na Božím soudu lidé, kteří prožili celý život jako muslimové nebo buddhisté? Budou odsouzeni...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 24. srpna 2014Zamyšlení

On odpověděl: „Jsem poslán ke ztraceným ovcím z lidu izraelského.“ Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla: „Pane, pomoz mi!“ On jí odpověděl: „Nesluší se vzít chleba dětem a hodit jej psům.“ Ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 23. srpna 2014Zamyšlení

Tehdy přišli k Ježíšovi z Jeruzaléma farizeové a zákoníci a řekli: „Proč tvoji učedníci porušují tradici otců? Vždyť si před jídlem neomývají ruce!“ On jim odpověděl: „A proč vy přestupujete přikázání Boží kvůli své tradici? Vždyť Bůh řekl: `Cti otce i matku´ a `kdo zlořečí otci nebo matce, ať je...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 22. srpna 2014Zamyšlení

Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidónu. A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: „Smiluj se nade mnou, Synu Davidův! Má dcera je zle posedlá.“ Mt 15,21.22 Během své pozemské mise se Ježíš několikrát ocitnul na území obývaném pohany. Tyto výlety vždy...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 21. srpna 2014Zamyšlení

Petr mu na to řekl: „Vysvětli nám to podobenství!“ On odpověděl: „I vy jste ještě nechápaví? Nerozumíte, že to, co vchází do úst, přijde do břicha a jde do hnoje? Však to, co z úst vychází, jde ze srdce, a to člověka znesvěcuje. Neboť ze srdce vycházejí...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 20. srpna 2014Zamyšlení

Ale on jim odpověděl: „Každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský Otec, bude vykořeněna. Nechte je: slepí vedou slepé. A když vede slepý slepého, oba spadnou do jámy.“ Mt 15,13.14 Mezi Ježíšovými posluchači byli vždy i farizeové a zákoníci. Zpočátku ho obdivovali, později se ho snažili nachytat na...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 19. srpna 2014Zamyšlení

Tu přišli učedníci a řekli mu: „Víš, že se farizeové urazili, když slyšeli to slovo?“ Mt 15,12 Proč farizeové na Ježíše stále útočili? Proč ho tak nenáviděli? Co jim na něm tak vadilo? Vždyť žil podle Zákona, takže měli společný cíl.Při hledání odpovědí na tyto...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 18. srpna 2014Zamyšlení

Svolal zástupy a řekl: „Slyšte a rozumějte: Ne co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje.“ Mt 15,10.11 Farizeové a zákoníci předstírají, že jim záleží na duchovní čistotě národa. Napadají Ježíše za chování jeho žáků. Ten ve své odpovědi zdánlivě odbočí od...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 17. srpna 2014Zamyšlení