<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Když Ježíš uslyšel, že Jan je uvězněn, odebral se do Galileje. Opustil Nazaret a usadil se v Kafarnaum při moři, v území Zabulón a Neftalím, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše: `Země Zabulón a Neftalím, směrem k moři za Jordánem, Galilea pohanů – lid bydlící v temnotách uvidí...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 17. ledna 2014Zamyšlení

V té chvíli ho ďábel opustil, a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho. Mt 4,11 V předchozích dnech jsme s Ježíšem úspěšně odolávali ďáblovým svodům na poušti. Třikrát Ježíš odpověděl na satanovu past slovy Písma a třikrát zvítězil. Matouš tuto část Ježíšova života uzavírá slovy: „V té chvíli...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 16. ledna 2014Zamyšlení

Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby.“ On však odpověděl: „Je psáno: `Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.´“ Tu ho vezme ďábel na do svatého města, postaví ho na vrcholek...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 15. ledna 2014Zamyšlení

Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby.“ On však odpověděl: „Je psáno: `Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.´“ Tu ho vezme ďábel na do svatého města, postaví ho na vrcholek...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 14. ledna 2014Zamyšlení

Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu: „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět.“ Tu mu Ježíš odpoví: „Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: `Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 13. ledna 2014Zamyšlení

Tu ho vezme ďábel na do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: `Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen´!“ Ježíš mu pravil: „Je také psáno: `Nebudeš...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 12. ledna 2014Zamyšlení

Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby.“ On však odpověděl: „Je psáno: `Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.´“ Mt 4,2-4 Je...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 11. ledna 2014Zamyšlení

Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Mt 4,1 Vzpomínáte si ještě na svou první cestu do školy? Já jsem se na ni těšil. Starší bratři už do školy chodili a já se nemohl dočkat, až budu chodit také. Konečně...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 10. ledna 2014Zamyšlení

Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal: „Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně?“ Ježíš mu odpověděl: „Připusť to nyní; neboť tak je třeba, abychom naplnili všechno, co Bůh...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 9. ledna 2014Zamyšlení

Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim: „Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Nemyslete si, že můžete říkat: `Náš otec je Abraham!´ Pravím vám, že Bůh...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 8. ledna 2014Zamyšlení