<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by však zachovával a učil, bude v království nebeském vyhlášen velkým. Neboť pravím vám: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. Mt...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 6. února 2014Zamyšlení

Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen, pravím vám,: DOkud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane. Mt 5,17.18 V každé době se najdou lidé, kteří si...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 5. února 2014Zamyšlení

Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Mt 5,14-16 Před...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 4. února 2014Zamyšlení

Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Mt 5,13 Zůstaňme dnes ještě u Ježíšova přirovnání křesťanů k soli: „Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 3. února 2014Zamyšlení

Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Mt 5,13 Včera jsme dokončili uvažování nad osmi skupinami lidí, které Ježíš pozval do svého království. Pak se Ježíš obrátil...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 2. února 2014Zamyšlení

Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. Mt 5,11.12 Poté, co Ježíš pozval do svého království sedm skupin lidí, obrátil se...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 1. února 2014Zamyšlení

Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Mt 5,10 Ježíš se znovu vrací k myšlence spravedlnosti: „Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské“ (Mt 5,10).Při pohledu nazpět si uvědomuji, že spoustu problémů jsem si způsobil...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 31. ledna 2014Zamyšlení

Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Mt 5,9 Ježíš zve mezi své učedníky další skupinu lidí: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími“ (Mt 5,9).Zástupy, ke kterým Ježíš pronáší tato slova, tvoří z velké části Židé....  [ ... ]

Vlastimil Fürst 30. ledna 2014Zamyšlení

Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Mt 5,8 Ježíš pozve mezi obyvatele nebeského království lidi, kteří chtějí s druhými jednat v duchu milosrdenství, a pak přidává pozvání, které má opět úzkou souvislost s lidským srdcem. Učiní tak slovy: „Blaze těm, kdo mají čisté srdce,...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 29. ledna 2014Zamyšlení

Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Mt 5,7 Milosrdenství se dnes moc nenosí. Spíše frčí průbojnost, široké lokty a tvrdost. Jen takový člověk může prorazit v podnikání. Čím jistější a drzejší jsem, tím rychlejší může být má kariéra. Na druhé straně ale tím strmější může být i můj...  [ ... ]

Vlastimil Fürst 28. ledna 2014Zamyšlení