<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: „Zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu!“ Šimon mu odpověděl: „Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.“ Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly. Lukáš 5‚4–6...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 22. března 2021Zamyšlení

Oni mu řekli: „Učedníci Janovi se často postí a konají modlitby, stejně tak i učedníci farizeů; tvoji však jedí a pijí.“ Ježíš jim řekl: „Můžete chtít, aby se hosté na svatbě postili, když je ženich s nimi?“ Lukáš 5‚33.34 Starozákonní lid se postil, aby prokázal svou touhu po...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 21. března 2021Zamyšlení

Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.“ Marek 8‚34 Jediným způsobem, jak zažít bohatý život, je předat svou vůli Bohu. Bůh má pro váš život zvláštní plán, ale nikdy jej nepoznáte, pokud...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 20. března 2021Zamyšlení

Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci trhali klasy, mnuli z nich rukama zrní a jedli. Někteří z farizeů řekli: „Jak to, že děláte, co se v sobotu nesmí!“ Ježíš jim odpověděl: „Nečetli jste, co udělal David, když měl hlad on i ti, kdo byli s ním? Jak vešel do domu...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 19. března 2021Zamyšlení

Žila tu i prorokyně Anna, dcera Fanuelova, z pokolení Ašerova. Byla již pokročilého věku; když se jako dívka provdala, žila se svým mužem sedm let a pak byla vdovou až do svého osmdesátého čtvrtého roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty i modlitbami. Lukáš 2‚36.37 Přemýšlím,...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 18. března 2021Zamyšlení

Šly s ním veliké zástupy; obrátil se k nim a řekl: „Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem.“ Lukáš 14‚25.26 Jsou pro mě Ježíšovy požadavky příliš náročné? Je jeho výzva vzdát...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 17. března 2021Zamyšlení

Ježíš jim řekl: „Ptám se vás: Je dovoleno v sobotu činit dobře, či zle, život zachránit, či zahubit?“ Rozhlédl se po všech a řekl tomu člověku: „Zvedni tu ruku!“ On to učinil a jeho ruka byla zase zdravá. Tu se jich zmocnila zlost a radili se spolu, co...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 16. března 2021Zamyšlení

V těch dnech vyšel na horu k modlitbě; a celou noc se tam modlil k Bohu. Když nastal den, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které také nazval apoštoly. Lukáš 6‚12.13 Tato část evangelia zachycuje jeden důležitý Ježíšův rys. Než udělal nějaké vážné rozhodnutí, modlil se....  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 15. března 2021Zamyšlení

Je zlý neduh, který jsem pod sluncem viděl: vlastníkovi je ke zlému bohatství, jež střeží. Kazatel 5‚13 Zlo není jen nepřítomnost dobra, zlo je zkažené dobro. Pokud dobro necháš dva a více dní stát, může se pokazit. „Bohatství“, které přes nás „neproteče“, se poškodí. „Nezáleží...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 14. března 2021Zamyšlení

Jeden je zákonodárce i soudce; on může zachránit i zahubit. Ale kdo jsi ty, že odsuzuješ bližního? List Jakubův 4‚12 Jak by byl svět lepší, kdybychom se navzájem méně soudili a více milovali! Často přehlížíme vlastní hříchy, ale očekáváme, že všichni ostatní budou dokonalí. I když nejsme tak...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 13. března 2021Zamyšlení