<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Když bylo ráno, uradili se všichni velekněží a starší lidu proti Ježíšovi, že ho připraví o život. Spoutali ho, odvedli a vydali vladaři Pilátovi. … Vladař mu položil otázku: „Ty jsi král Židů?“ Ježíš odpověděl: „Ty sám to říkáš.“ Na žaloby velekněží a starších nic neodpovídal. Tu mu...  [ ... ]

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 28. září 2019Zamyšlení

Když Jidáš, který ho zradil, viděl, že Ježíše odsoudili, pocítil výčitky, vrátil třicet stříbrných velekněžím a starším a řekl: „Zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev!“ Ale oni mu odpověděli: „Co je nám po tom? To je tvoje věc!“ A on odhodil peníze v chrámě a utekl; šel a oběsil se....  [ ... ]

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 27. září 2019Zamyšlení

Ale zakrátko přistoupili ti, kdo tam stáli, a řekli Petrovi: „Jistě i ty jsi jeden z nich, vždyť i tvé nářečí tě prozrazuje!“ Tu se začal zaklínat a zapřísahat: „Neznám toho člověka.“ Vtom zakokrhal kohout; tu se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl: „Dříve než kohout zakokrhá,...  [ ... ]

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 26. září 2019Zamyšlení

Petr šel za ním zpovzdálí až do veleknězova dvora; vstoupil dovnitř a posadil se mezi sluhy, aby viděl konec. … Tu k němu přistoupila jedna služka a řekla: „I ty jsi byl s tím Galilejským Ježíšem!“ A on přede všemi zapřel: „Nevím, co mluvíš.“ Vyšel k bráně, ale uviděla ho...  [ ... ]

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 25. září 2019Zamyšlení

Ti, kteří Ježíše zatkli, odvedli ho k veleknězi Kaifášovi, kde se shromáždili zákoníci a starší. … Velekněží a celá rada hledali křivé svědectví proti Ježíšovi, aby ho mohli odsoudit k smrti. Ale nenalezli, ačkoli předstupovalo mnoho křivých svědků. Konečně přišli dva a vypovídali: „On řekl: Mohu zbořit chrám a ve...  [ ... ]

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 24. září 2019Zamyšlení

„Vrať svůj meč na jeho místo. … Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého Otce, a poslal by mi ihned víc než dvanáct legií andělů? Ale jak by se potom splnila Písma, že to tak musí být?“ V té hodině řekl Ježíš zástupům: „Vyšli jste na...  [ ... ]

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 23. září 2019Zamyšlení

Jeden z těch, kdo byli s ním, sáhl po meči, napadl veleknězova sluhu a uťal mu ucho. Ježíš mu řekl: „Vrať svůj meč na jeho místo; všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou.“ (Matouš 26,51.52) Je zřejmé, že Jidáš nebyl jediným učedníkem, který se snažil přimět Ježíše,...  [ ... ]

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 22. září 2019Zamyšlení

Ještě ani nedomluvil a přišel Jidáš, jeden z Dvanácti. Velekněží a starší s ním poslali zástup, ozbrojený meči a holemi. Jeho zrádce s nimi domluvil znamení: „Koho políbím, ten to je; toho zatkněte.“ A hned přistoupil k Ježíšovi a řekl: „Buď zdráv, Mistře,“ a políbil ho. (Matouš 26,47–49) Proč ten polibek? Cožpak židovští vůdci...  [ ... ]

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 21. září 2019Zamyšlení

Potom přišel k učedníkům a zastihl je v spánku. Řekl Petrovi: „To jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou? Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé.“ … A když se vrátil, zastihl je opět spící; nemohli oči udržet. … Potom přišel...  [ ... ]

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 20. září 2019Zamyšlení

Poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se: „Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš.“ … Odešel podruhé a modlil se: „Otče můj, není-li možné, aby mne tento kalich minul, a musím-li jej pít, staň...  [ ... ]

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 19. září 2019Zamyšlení