<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém vlastním oku nepozoruješ? Jak můžeš říci svému bratru: „Bratře, dovol, ať ti vyjmu třísku, kterou máš v oku,“ a sám ve svém oku trám nevidíš? Pokrytče, nejprve vyjmi trám ze svého oka, a pak teprve...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 12. března 2021Zamyšlení

Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. List Jakubův 1‚2 Mnohokrát prosíme Boha o uzdravení a požadujeme, aby nám odpověděl okamžitě. A pokud se to nestane, myslíme si, že nás neslyší, nebo, což je ještě horší, že se o nás nestará. Nic však...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 11. března 2021Zamyšlení

Ježíš šel s nimi. A když už byl nedaleko jeho domu, poslal k němu setník své přátele se vzkazem: „Pane, neobtěžuj se; vždyť nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu. Proto jsem se ani neodvážil k tobě přijít. Ale dej rozkaz, a můj sluha bude zdráv. Vždyť i já podléhám...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 10. března 2021Zamyšlení

Ježíš se svými učedníky vyšel do vesnic u Cesareje Filipovy. Cestou se učedníků ptal: „Za koho mě lidé pokládají?“ Řekli mu: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří za jednoho z proroků.“ Zeptal se jich: „A za koho mě pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 9. března 2021Zamyšlení

Přistoupil k márám a dotkl se jich; ti, kteří je nesli, se zastavili. Řekl: „Chlapče, pravím ti, vstaň!“ Lukáš 7‚14 Ježíš vcházel do města Naim. U městské brány se setkal s doprovodem lidí, kteří kráčeli na pohřeb jediného syna jisté vdovy. Když Ježíš zahlédl zoufalou matku, bylo mu...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 8. března 2021Zamyšlení

Lépe dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění. Upadne-li jeden, druh jej zvedne. Běda samotnému, který upadne; pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl. Kazatel 4‚9.10 Bůh dal každému z nás dar přátelství, ale otcovsky nám radí, abychom si své přátele moudře vybírali....  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 7. března 2021Zamyšlení

Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 6. března 2021Zamyšlení

Ježíš řekl zástupům: „Čemu tedy připodobním lidi tohoto pokolení? Komu se podobají? Jsou jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na sebe: „Hráli jsme vám, a vy jste netancovali; naříkali jsme, a vy jste neplakali.“ Přišel Jan Křtitel, nejedl chléb a nepil víno – a říkáte: „Je posedlý.“...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 5. března 2021Zamyšlení

Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Matouš 11‚28 Zdá se, že náš svět se točí stále rychleji. Od chvíle, kdy se ráno rozezvučí budík, vyběhneme ze dveří, abychom mohli čelit povinnostem nového dne. Běžíme o závod s naší...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 4. března 2021Zamyšlení

Potom Ježíš procházel městy a vesnicemi a přinášel radostnou zvěst o Božím království; bylo s ním dvanáct učedníků a některé ženy uzdravené od zlých duchů a nemocí: Marie, zvaná Magdalská, z níž vyhnal sedm démonů, Jana, žena Herodova správce Chuzy, Zuzana a mnohé jiné, které se o ně ze svých prostředků staraly. Lukáš...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 3. března 2021Zamyšlení