<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Tehdy k němu přistoupila matka synů Zebedeových se svými syny, klaněla se mu a chtěla ho o něco požádat. On jí řekl: „Co chceš?“ Řekla: „Ustanov, aby tito dva moji synové měli místo jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici ve tvém království.“ (Matouš 20,20.21) Jen...  [ ... ]

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 18. července 2019Zamyšlení

Hle, jdeme do Jeruzaléma a Syn člověka bude vydán velekněžím a zákoníkům; odsoudí ho na smrt a vydají pohanům, aby se mu posmívali, zbičovali ho a ukřižovali; a třetího dne bude vzkříšen. (Matouš 20,18.19) Sice o tom nevědí, ale učedníci vůbec nepochopili podstatu Božího království a to, co se Ježíšovi děje....  [ ... ]

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 17. července 2019Zamyšlení

Mnozí první budou poslední a poslední první. (Matouš 19,30) Tak budou poslední první a první poslední. (Matouš 20,16) Včera jsme se začali zabývat podobenstvím o dělnících na vinici. Opustili jsme je ve chvíli, kdy ti, kteří byli najati jako první, reptají, protože se jim dostalo stejné odměny...  [ ... ]

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 16. července 2019Zamyšlení

Když byl večer, řekl pán vinice svému správci: „Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, a to od posledních k prvním!“ Tak přišli ti, kteří pracovali od pěti odpoledne, a každý dostal denár. Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc; ale i oni dostali po denáru. Vzali...  [ ... ]

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 15. července 2019Zamyšlení

Na to mu řekl Petr: „Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou! Co tedy budeme mít?“ Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám, až se Syn člověka při obnovení všeho posadí na trůn své slávy, tehdy i vy, kteří jste mě následovali, usednete na...  [ ... ]

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 14. července 2019Zamyšlení

Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského. Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království.“ Když to učedníci slyšeli, velice se zhrozili a řekli: „Kdo potom může být spasen?“ Ježíš na ně pohleděl...  [ ... ]

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 13. července 2019Zamyšlení

Ježíš mu odpověděl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne.“ Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. (Matouš 19,21.22) Je snadné vyvodit z těchto veršů špatný závěr. Problémem mladého muže...  [ ... ]

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 12. července 2019Zamyšlení

On mu na to řekl: „Mistře, to všechno jsem dodržoval od svého mládí.“ Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: „Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!“ On po těch slovech svěsil hlavu a smuten...  [ ... ]

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 11. července 2019Zamyšlení

„Co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“ Ježíš mu řekl: … „Přikázání znáš: Nezabiješ, nezcizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i svou matku!“ (Marek 10,17–19) Bohatý mládenec očekával od Ježíše odpověď týkající se chování – a Ježíš mu dává,...  [ ... ]

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 10. července 2019Zamyšlení

Když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk a poklekl před ním a ptal se ho: „Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“ Ježíš mu řekl: „Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh.“ (Marek 10,17.18) Nejpozoruhodnější na celé události...  [ ... ]

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 9. července 2019Zamyšlení