<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Matouš 11‚29 O jemnosti a mírnosti se často v Bibli mluví. Jsou to vlastnosti, které se používají k popisu Ježíšova charakteru. Přesto je v dnešní společnosti „jemný“ vnímán často...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 2. března 2021Zamyšlení

Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: „Pojď za mnou!“ On vstal a šel za ním. Matouš 9‚9 Co se asi dělo v Matoušovi, když uslyšel Ježíšova slova: „Pojď za mnou!“? Ježíšova přítomnost, jeho pohled a slova pozvání silně zasáhly Matoušovo...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 1. března 2021Zamyšlení

Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Matouš 7‚1.2 Bůh mě nebude „soudit“ podle toho, zda jsem křesťan, ani podle funkce, kterou zastávám, či společenského postavení, ani podle výšky konta či příspěvků na...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 28. února 2021Zamyšlení

Lide, v každý čas v něho doufej, vylévej před ním své srdce! Bůh je naše útočiště. Žalmy 62‚9 Jedna malá holčička musela v nemocnici podstoupit těžkou a nebezpečnou operaci. Když malou pacientku položili na operační stůl, dřív než začali s operací, řekl jí lékař: „Předtím, než uděláme, abys byla...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 27. února 2021Zamyšlení

V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne. Efezským 6‚18 Modlitba je mocný nástroj, který Bůh dal nejen proto, aby podpořil Ježíše na cestě tímto životem a v boji se satanem, ale aby pomohl i nám...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 26. února 2021Zamyšlení

Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké; kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké. Jestliže jste nespravovali věrně ani nespravedlivý majetek, kdo vám svěří to pravé bohatství? Jestliže jste nebyli věrni v tom, co vám nepatří, kdo vám dá, co...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 25. února 2021Zamyšlení

Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí! Lukáš 11‚13 Důvod, proč máme v našich životech tu výsadu, že můžeme přijmout Ducha svatého, je ten, že Ježíš prosil svého...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 24. února 2021Zamyšlení

Ale jak je psáno: Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. 1. Korintským 2‚9 „Nikdy se člověk netěší z něčeho tak, jako se těší na něco.“ (O. Henry) Každý den ti nabízí něco, na co...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 23. února 2021Zamyšlení

Ježíš řekl zástupům: Nikdo přece nerozsvítí světlo a nepřikryje nádobou ani je nedá pod postel, ale dá je na svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo. Nic není skrytého, co jednou nebude zjeveno, a nic utajeného, co by se nepoznalo a nevyšlo najevo. Lukáš 8‚16.17 „Nikdo přece...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 22. února 2021Zamyšlení

Ten, kdo žije spravedlivě a mluví, co je správné, a zavrhuje zisk z vydírání, ten, kdo třepe rukama, že nevezme úplatek, kdo si zacpe uši, aby neslyšel výzvu k prolévání krve, kdo zavírá oči, aby nepřihlížel ke zlu, ten bude přebývat na výšinách; nepřístupné vrcholky skal mu budou...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 21. února 2021Zamyšlení