<< >>

Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční hodinu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. (Matouš 24,42–44)

Tématem Matouše 24,37–41 je naprostá jistota a také nečekanost druhého příchodu. Boží lid ani bezbožníci nedokážou předpovědět, kdy konkrétně k této události dojde. Obě skupiny budou do určité míry překvapeny přesným načasováním, skuteční věřící jsou však přinejmenším v důsledku Ježíšových rad ohledně znamení v pohotovosti.
Veršem 42 se dostáváme u Matouše 24 a 25 do přechodového bodu v kázání o druhém příchodu. Závěr patří praktickému vyústění učení z prvních 41 veršů Matouše 24. Pokud nikdo kromě Otce (verš 36) nezná přesný čas druhého příchodu, pak se sluší, aby křesťané byli „bdělí“ právě proto, že nemají přesné informace o hodině, kdy se jejich Pán vrátí.
Poté Ježíš ve verši 43 přichází s prvním z pěti krátkých podobenství, ve kterých ukazuje, jak mají lidé s vědomím jeho blízkého návratu žít. Mají být jako hospodář, jenž očekává, že jeho dům napadne zloděj. Toto krátké podobenství vyzývá ke stálé bdělosti a připravenosti na návrat Pána. Vždyť přece „Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete“ (verš 44). Po celé dějiny platí, že čas, kdy je Kristův návrat nejméně očekáván, je vždycky právě dnes.
William Barclay vypráví smyšlený příběh o třech ďáblových učednících, kteří po ukončení svého výcviku přicházejí na Zemi. Každý z nich představuje satanovi svůj plán, jak zničit lidstvo. První navrhuje říct lidem, že Bůh neexistuje. Satan namítá, že tím jich moc neoklame, protože lidé instinktivně vědí, že opak je pravdou. Druhý navrhuje, že bude hlásat, že peklo neexistuje. Satan odmítá i tuto taktiku – vždyť mnoho lidí cítí, že za hřích jednou přijde spravedlivá odplata. „Třetí řekl: ‚Povím lidem, že není kam spěchat.‘ ‚Jdi,‘ odpoví satan, ‚budeš je ničit po tisících.‘“
Tím nejnebezpečnějším klamem je, že čas půjde stále dál – až do nekonečna. Zítra může být nebezpečným slovem. Je to právě tento postoj, před nímž nás Kristus v prvním ze svých pěti podobenství o bdělosti a připravenosti varuje.

Otče, zdá se, jako by čas měl pokračovat věčně. Pomoz mi, abych nikdy nezapomínal, že Tvé slovo, na které se mohu spolehnout, říká, že tomu tak není. Pomoz mi, abych si neustále uvědomoval aktuálnost tohoto zaslíbení.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 14. srpna 2019 Zamyšlení