<< >>

A Ježíš zvolal mocným hlasem: „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.“ Po těch slovech skonal. (Lukáš 23,46)

Temná noc Ježíšovy duše skončila. Ježíš prošel svojí největší životní krizí a ví, že jej Otec neopustil.
Muka a úzkost jsou pryč. V Ježíšově mysli se mísí víra a pokoj, když „mocným hlasem“ volá: „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.“
Jsou to pozoruhodná slova od muže, jenž se ještě před pár minutami cítil zcela opuštěný. Jde o slova víry. Ježíš si byl vědom toho, kdo je jeho Otec, a věděl, kam jde.
Ježíš nezemřel jako jiní lidé. My umíráme, protože nemáme na vybranou. Nemoc či zranění nás nakonec dostanou, ať se nám to líbí, nebo ne. Ježíš se od nás liší dokonce i ve smrti. Zemřel dobrovolně. Sám o sobě prohlásil: „Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout“ (Jan 10,17.18). Ježíš věděl, kdo je. Byl si vědom, kdo je jeho Otec. A také věděl, kam odchází, když se odevzdal Bohu a naposledy vydechl.
Z této Ježíšovy zkušenosti se může něco naučit každý z jeho následovníků. Ježíšova smrt je jedinečná, protože byla dobrovolná. Také každý z jeho následovníků má tu přednost, že může k smrti přistupovat vyrovnaně a se stejným pocitem vítězství, jako tomu bylo u Ježíše.
Podobně jako Ježíš, ani já se nemusím obávat toho, koho někteří nazývají „králem strachu“. Ježíš satana přemohl. Ďábel může sice trápit nějakou dobu naše těla, nemůže nás ale odloučit od Boží lásky a Ježíšova vítězství.
Umírající Štěpán to věděl, a proto zvolal: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha!“ (Skutky 7,59). Téže velké pravdy si byl vědom i Pavel. Když se přiblížila hodina jeho smrti, napsal: „Vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne“ (2. list Timoteovi 1,12).
Šťastní a požehnaní jsou ti, kteří chodí životem s Ježíšem po boku. Nakonec s ním opět povstanou k životu na nové zemi.
I my víme, komu jsme uvěřili. A i my mu můžeme odevzdat svého ducha, až se přiblíží konec naší pozemské pouti.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 16. října 2019 Zamyšlení