<< >>

Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: ‚Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen‘!“ Ježíš mu pravil: „Je také psáno: ‚Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.‘“ (Matouš 4,5–7)

Ďábel dokáže citovat Bibli a vystupovat velmi přesvědčivě. Nikdy na tuto skutečnost nezapomínejme. Jestliže Ježíšovo první pokušení cílilo na jeho největší okamžitou slabost (hlad), to druhé míří na oblast Ježíšovy největší síly – jeho znalost Bible a Božích zaslíbení.
Satan citováním Žalmu 91,11.12 naznačuje, že by Ježíš měl skočit do náruče slávy. Jakkoli absurdní se nám tato myšlenka může zdát, nebyla vůbec špatná. Cožpak se Židé stále nesháněli po nějakém „znamení“ (Matouš 12,38; 1. Korintským 1,22), podle kterého by dokázali identifikovat Mesiáše, až se objeví? A tohle je perfektní znamení. Skok z vrcholku chrámu, tyčícího se více než 120 metrů nad údolím Hinnom, by byl vskutku působivý. Malachiáš navíc předvídá, že „vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, kterého hledáte“ (Malachiáš 3,1), a někteří rabíni předpověděli, že „až se objeví král Mesiáš, postaví se na střechu chrámu“.
Pro Židy byla biblická proroctví velmi cenná a jejich vyplnění by uvítali s bezmezným nadšením. Za takovým typem Mesiáše by se lid snadno sešikoval. Stál totiž o okázalého Mesiáše. A pro Ježíše by to představovalo snazší cestu k získání následovníků než ukřižování. Výsledky by se dostavily okamžitě.
Ježíš znovu odpovídá satanovi citováním Bible. Tentokrát staví proti sobě dva biblické verše („Je také psáno“), což se v této situaci zvláště hodí, vzhledem k tomu, že satan nesprávně interpretoval oddíl ze Žalmu 91.
Ve své odpovědi nás Ježíš učí, že nestačí pouhé citování inspirovaných Písem. Citace musejí být správně vykládány ve světle jejich specifického kontextu a Božího charakteru. Ohánění se citáty vytrženými z kontextu může i nemusí udělat z člověka fanatika, taková praxe však rozhodně nepřemění jedince v Ježíšovy následovníky.
V Ježíšově druhém pokušení nacházíme důležité poučení pro naše životy. Ďábel má tisíce způsobů, kterými se nás snaží zavést na scestí, a to dokonce i užíváním Bible. Jak je důležité, abychom byli věrnými studenty Božího slova, a byli tak chráněni před satanem, který nás pronásleduje jako „lev řvoucí“ (1. Petrova 5,8)!

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 11. února 2019 Zamyšlení