<< >>

A hle, chrámová opona se roztrhla v půli odshora až dolů. (Matouš 27,51)

V tomtéž okamžiku, kdy Ježíš zvolal „dokonáno jest“ a zemřel na kříži, se opona v chrámu roztrhla na dva díly. Nacházíme zde jednu z významných symbolik smyslu Ježíšovy oběti.
Tato opona oddělovala dvě části chrámu. Pouze vysvěcený kněz mohl vstoupit do prvního oddělení, označovaného jako svatyně. Druhé oddělení bylo dokonce ještě svatější. Do nejsvětější svatyně mohl vstoupit pouze velekněz, a to jen jednou do roka, ve Dni smíření neboli dni soudu na konci izraelského roku.
Pisatelé evangelií pečlivě dokumentují, že opona se roztrhla „odshora dolů“. Vzhledem k tomu, že opona byla asi 18 metrů vysoká, popis směru jejího roztržení ukazuje na nadpřirozený jev; člověk by ji dokázal roztrhnout jen odspoda nahoru.
Roztržení této těžké opony v sobě nese několik významů. Zaprvé, starý systém obřadů a obětí, který ukazoval dopředu (Koloským 2,17) k Ježíšově smrti na kříži, byl nyní už věcí minulosti. Vzhledem k tomu, že se uskutečnila pravá oběť, v níž Beránek Boží zemřel za hříchy světa (Jan 1,29), ceremoniální systém naplnil svůj účel. Roztržení opony je znamením toho, že dokonce i nejsvětější svatyně pozemského chrámu už není nedotknutelná. Děj se přesouvá do nebe, kde bude nyní Ježíš sloužit v pravém svatostánku jako velekněz za ty, kteří v něj věří (Židům 8,1.2).
Druhým nejdůležitějším významem roztržení opony je fakt, že nyní mají věřící prostřednictvím Ježíšovy oběti a jeho služby v nebi po vzkříšení přímý přístup k Otci. Písmo objasňuje, že nyní „se smíme odvážit vejít do svatyně cestou novou a živou, kterou nám (Ježíš) otevřel zrušením opony – to jest obětováním svého těla“. Díky této cestě můžeme přistupovat k Bohu „s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry“ (Židům 10,19–22).
Zničení opony dále symbolizuje naplnění Ježíšových slov, že jeruzalémský chrám bude Bohem opuštěn a ponechán „pustý“ (Matouš 23,38). Znesvěcení chrámu začalo roztržením opony. Tato událost dávala tušit jeho úplné zničení, k němuž došlo v roce 70 po Kr.

Děkuji Ti, Bože, nejen za to, že jsi nám dal Ježíše jako Spasitele, ale také že jsi nám tím k sobě otevřel plnější přístup.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 18. října 2019 Zamyšlení