<< >>

Mějte se na pozoru před lidmi; neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagogách vás budou bičovat. … A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit; neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás Duch vašeho Otce. … Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. (Matouš 10,17–22)

Tak to tedy není nic moc. Budete kázat pokoj, ale dostane se vám násilí.
Ti učedníci, kteří dobře naslouchali Ježíšovým slovům, si určitě vzpomněli na poslední blahoslavenství: „Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi“ (Matouš 5,10–12). (Lukášova verze tohoto prohlášení říká, že bychom měli „jásat radostí“, když se nám budou dít všechny ty zlé věci kvůli tomu, že stojíme na straně Ježíše, viz Lukáš 6,23.)
Možná jste si u tohoto blahoslavenství nikdy nevšimli jedné věci – je jediným, které se opakuje. Ježíš vyslovuje poselství „blaze vám, když vás budou pronásledovat“ dvakrát nepochybně proto, že bylo obtížné něco tak těžce představitelného přijmout. Utrpení je ale spojeno s požehnáním.
Většina z nás dnes pravděpodobně žádné pronásledování nezažívá. Někteří se s ním ale setkají od členů své rodiny, když se postaví na Ježíšovu stranu. Další pociťují nápor zlých sil, protože se rozhodli žít pro Ježíše na svém pracovišti. Jiní se vystaví odporu při střetu křesťanských principů s politickými či společenskými zákony či normami. A i když jste nyní v bezpečí, Zjevení 13 přináší proroctví, že situace se zhorší, jak se Země bude blížit ke svému konci a síly zla přijdou s posledním pokusem rozdrtit Kristovy následovníky.
Ježíš v Matoušovi 10 své následovníky ujišťuje, že se nemají čeho bát. Ježíš bude na jejich straně, dokonce jim dá slova, která mají být řečena v časech krize. A když „vytrvají do konce“, pak „budou zachráněni“. To je pozitivní stránka pronásledování.

Drahý Pane, pomoz mi být věrným hlasatelem Tvého slova. Pomáhej mi v dobách pokoje i v čase těžkostí. Děkuji.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 12. května 2019 Zamyšlení