<< >>

Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li při mně. (Jan 15,1–4)

Většině čtenářů Nového zákona uniká plný význam dnešního oddílu. To však nebyl případ učedníků. Jako Židé vnímali rozsah a smysl Ježíšova prohlášení, že je tím pravým vinným kmenem.
Starý zákon opakovaně zobrazuje Izrael jako vinný kmen a jako Boží vinici. „Vinice Hospodina zástupů je dům izraelský,“ prohlašuje Izajáš, „a muži judští sadbou, z níž měl potěšení“ (Izajáš 5,7). Jeremjáš cituje Boha, jak říká Izraeli: „Já jsem tě zasadil, révu ušlechtilou“ (Jeremjáš 2,21). „Vinnou révu z Egypta jsi vyňal,“ říká žalmista (Žalm 80,9). Vinná réva se stala symbolem Izraele, a to do té míry, že ji v dobách, kdy byli svobodným národem, zobrazovali na svých mincích. Být částí vinného kmene tak znamenalo být Izraelita nebo Žid.
Starozákonní učení týkající se vinné révy však nekončilo představením Izraele jako Boží vinice. Odvrácenou stranou této symboliky je skutečnost, že Písmo soustavně spojuje Izrael s obrazem úpadku. Izajáš směřuje k tomu, že vinice zplaněla. Pro Jeremjáše se národ změnil z „ušlechtilé révy“, kterou zasadil Bůh, na „révu planou a cizí“ (Jeremjáš 2,21). A pro Ozeáše je Izrael „rozbujelá réva“ (Ozeáš 10,1).
Všechna tato přirovnání dotvářejí pozadí pro Ježíšovo šokující prohlášení „já jsem ten pravý vinný kmen“ (Jan 15,1; NKB). Z tohoto výroku vyplývá, že narodit se jako Žid automaticky neznamená, že je člověk součástí Boží vinice. Ježíš říká svým židovským posluchačům (i nám), že chceme-li být součástí pravého Božího lidu, musíme mít přímé spojení s Ježíšem samotným.
Tato myšlenka povede Ježíše k rozpravě o tom, co znamená zůstávat v něm – tak jako jsou větve úzce spojeny s pravým vinným kmenem (Jan 15,6–10).
Než se však budeme zabývat těmito verši, je třeba, abychom se znovu zamysleli nad cestou k věčnému životu. Onou cestou není narodit se jako baptista, luterán, katolík či adventista. Stěžejní je být spojen s Ježíšem jako se svým Spasitelem, Pánem a přítelem. Být součástí pravé vinné révy znamená, že naše životy a cíle jsou v souladu s Ježíšem.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 8. září 2019 Zamyšlení