<< >>

Setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když viděli zemětřesení a všechno, co se dálo, velmi se zděsili a řekli: „On byl opravdu Boží Syn!“ (Matouš 27,54)

„Velmi se zděsili.“ Možná není toto vyjádření dost silné. Stěží si dokážeme představit, jak velký strach přepadl římského důstojníka a jeho vojáky, když krajinu pokryla nadpřirozená temnota, projevilo se silné zemětřesení a zaznělo vítězné zvolání tohoto podivného vězně, jehož střežili.
Měli bychom tomuto setníkovi věnovat trochu více pozornosti. Nepochybně to byl tvrdý muž. Jen tak mohl zvládat obtížný úkol, jímž bylo ovládnutí vzdorných obyvatel Palestiny. Židé neměli pro Římany jediné kladné slovo a své pohrdání dávali najevo menšími i většími činy odporu. Římané reagovali stejně. Denně docházelo k násilným střetům. Setník u paty Kristova kříže se takřka nepochybně zúčastnil již řady ukřižování. Byl svědkem toho, jak lidé umírají tou nejstrašnější smrtí. Byla to součást jeho práce.
Setník však cítil, že na tomto muži i na jeho smrti je něco zvláštního. Člověk, který se možná před krátkou chvílí účastnil krutých žertů, tak v okamžiku Ježíšovy smrti vyznává: „On byl opravdu Boží Syn.“ Dokonce i tomuto pohanskému vojákovi a některým z jeho mužů bylo jasné, že na smrti Ježíše bylo něco, co ukazovalo, že se nejednalo jen o další lidskou bytost.
Ve vyznání těchto vojáků můžeme spatřit začátek naplňování proroctví, které Ježíš v minulosti vyslovil: „A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě“ (Jan 12,32). Ježíš předpověděl přitažlivou sílu kříže. Na setníkovi a dalších vojácích se poprvé projevila jeho síla a moc.
Setníkovo prohlášení, že Ježíš byl Boží Syn, bychom neměli jen tak přejít. Podobná slova zazněla při Ježíšově křtu z Božích úst. Stejný vhled do Ježíšova mesiášství měl i Petr na cestě do Cesareje Filipovy. A nyní slyšíme totožnou pravdu z úst tohoto pohana. Pozemský příběh toho, který měl být „Bohem s námi“, tak dochází ke svému naplnění.
Kristus, náš Spasitel, má díky tomu, kým je, moc nás zachránit. Jeho kříž i dnes přitahuje muže a ženy k jeho božské osobě.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 20. října 2019 Zamyšlení