<< >>

Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl Věkovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho stolec – plameny ohně, jeho kola – hořící oheň. Řeka ohnivá proudila a vycházela od něho, tisíce tisíců sloužily jemu a desetitisíce desetitisíců stály před ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy. (Daniel 7,9.10)

Další rovinou Kristovy služby v nebi je jeho role u soudu. Bible nám sděluje, že stejně jako starověký židovský rok končil Dnem smíření (Jom Kippur), ve kterém byl den soudu spojen se službou v pozemské svatyni, je tomu tak i v nebi. Daniel 7 barvitě zobrazuje scénu tohoto nebeského soudu, jenž představuje závěrečný akt Kristovy velekněžské služby. V proudu dějin dochází k tomuto soudu v poslední fázi vlády malého rohu (verš 8) a blízko času, kdy Bůh předá království svatým (verše 14, 26, 27). Jinými slovy, kniha Daniel tuto událost zobrazuje tak, že k ní dochází těsně před tím, než Kristus opět přijde. Poté, co je soud dokonán, Kristus odloží svůj kněžský oděv a obleče si roucho vítězného krále.
Než pokročíme k tomu, jakou roli při soudu Ježíš zastává, je třeba, abychom se pozorněji podívali na Danielovo znázornění samotné soudní scény. Vystihuje ji snad jen slovo „velkolepá“. Již velikost nebeského trůnního sálu, jenž je v pozemském modelu představován svatyní svatých, se vymyká naší představivosti. Vize tak velké místnosti, která pojme miliony andělských bytostí, je mimo naše chápání. Totéž můžeme říci o událostech a slávě tohoto místa. Mějme neustále na mysli, že prorok předkládá obraz, jenž přesahuje možnosti naší představivosti a našeho chápání. Můžeme sice postihnout celkový obraz toho, co se děje, detaily jsou však mimo naše možnosti. Dostává se nám momentky, nikoliv přesného popisu toho, co se odehrává.
Ale i tak se dozvídáme několik jasných skutečností. První z nich je sláva. Vidění popisuje Ježíše a Otce sedící na trůnu výrazy světla a ohně. Dalším obrazem je aktivita tisíců a milionů andělů, kteří slouží, a to jak ve vztahu k Bohu, tak k vesmíru.
Určující je však zobrazení zasedání soudu. Všechny oči je upřeně sledují. Soud je veřejnou událostí, která je založena na důkazech (knihách). Bůh chce, aby celý vesmír věděl, že udělal to nejlepší, aby vyřešil problém hříchu na zemi, jenž vedl ke vtělení jeho Syna.
Slova „byly postaveny stolce“ a „byly otevřeny knihy“ signalizují nejenom začátek soudního jednání, ale také začátek konce pozemských dějin.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 4. prosince 2019 Zamyšlení