<< >>

Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Jeremjáš 29‚13

Znáte to: čím jsou k sobě dva magnety blíž, tím je těžší a někdy až nemožné je od sebe odtrhnout. Když jsou od sebe daleko, vzájemné působení je žádné nebo malé, ale čím jsou blíž, tím postupně mizí všechny ostatní síly, až se k sobě rozeběhnou a připojí se jeden k druhému.
„Stvořil jsi nás pro sebe, Bože, a neklidné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě.“ Bůh a my, každý z nás, jsme takové magnety. Můžeme hledat, kde chceme, ale to nic nemění na tom, že dokonale naplněný život najdeme jen u Toho, od něhož veškerý život pochází.
„Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.“ (Dt 6‚5)
„Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.“ (Mt 7‚7)
„Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.“ (Jk 4‚7)

Mé srdce si opakuje Tvoji výzvu: „Hledejte mou tvář.“ Hospodine, tvář Tvou hledám.

Soňa Sílová

...na Tebe s důvěrou čekáme! 28. května 2020 Zamyšlení