<< >>

Hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc úplně zkrvavěl a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody, nebesa zmizela, jako když se zavře kniha a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě. Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní – jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách, a volali k horám a skalám: „Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým!“ Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát? (Zjevení 6,12–17)

Jak jsem poznamenal před pár dny, chtěl bych být na té správné straně, až svět spatří Ježíše, jak přichází na nebeských oblacích. Ne každý bude během této události naplněn radostí.
Biblický popis toho dne se vymyká veškeré představivosti, a to jak z pohledu slávy, tak z pohledu katastrofy. Zdá se, že v dnešním oddíle Jan zápasí s tím, jak má popsat konec země. Nic nezůstane na svém místě.
Tento popis mi připomíná den, kdy jsem stál v epicentru výbuchu v japonské Hirošimě – přímo na místě, nad kterým vybuchla první atomová bomba. V mé mysli se střídal úžas a zděšení, když jsem mohl sledovat důsledky zničujícího působení této poměrně malé (přinejmenším z pohledu našich dnešních možností) bomby. Přesto tento výbuch není ničím v porovnání s tím, k čemu dojde na konci dějin země.
Strach! To je jediné slovo, kterým můžeme vystihnout reakce těch, kteří si vybrali život podle ničivých principů nepřátelských Bohu a Božímu království. Tito lidé jsou hnáni jen jedinou myšlenkou – uprchnout před Beránkem. To ale není nic nového. Vždyť Beránka odmítali celý svůj život.
Když mnozí moderní lidé čtou, že jedním z posledních biblických varování je výzva „bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu“ (Zjevení 14,7), vykládají si strach pouze jako „respekt“. Jistěže jde také o vážnost a úctu, ale podle dnešního oddílu jde o jinou, silnou a negativní emoci.
Až dojde na konci časů k výměně vladařské moci, mnozí z těch, již během svých životů vyvolávali u druhých strach, budou sami trpět strachem, jakmile si uvědomí, že jejich nadvláda a život končí.
Toto biblické učení nepatří zrovna mezi ta nejpříjemnější. Jde ale o důležité učení. Nyní se připravujeme na událost, která bude skutečně „největší show na zemi“.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 16. prosince 2019 Zamyšlení