<< >>

Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Daleko spása má, ač o pomoc volám. Bože můj, volám ve dne, a neodpovídáš, nemohu se ztišit ani v noci. (Žalm 22,2.3)

Ve 22. žalmu nalézáme Davidův zmučený výkřik zaznívající z hlubin jeho utrpení. Kde je Bůh, když jej potřebuji? Proč se na moje modlitby nedostavuje žádná odpověď? Což mne Bůh opravdu opustil?
Při čtení tohoto žalmu zjišťujeme, že ukazuje za Davida – na Kristovu zkušenost. Ježíš, jenž si byl dobře vědom hlubokého smyslu tohoto žalmu, se jej mohl naučit nazpaměť.
Pocit, že mne Bůh v čase tísně opustil, je zkušenost, kterou zažívá čas od času každý z nás. Jako křesťané zažíváme slunné dny, procházíme ale také obdobími temnoty, kdy se nic nedaří a vše se zdá být proti nám. „Kde je teď tvůj Bůh?“ zní naší myslí.
Podobně jako Ježíš zažil temnotu své duše, postihla Davida – a potkává rovněž i mne. V takových chvílích se zdá, jako by se moje modlitby odrážely od stropu. Nevypadá to, že by na ně přicházely odpovědi.
V těchto okamžicích mohu nalézt útěchu v Ježíšově zkušenosti. Bůh může být blízko mě, i když jej nevnímám a nevidím. Ježíš na kříži se mohl náhle cítit sám, ale ponecháme-li stranou jeho pocity, byl jen „zdánlivě Bohem opuštěný“ (Touha věků, str. 486). Bůh se od Ježíše nevzdálil. A tentýž Bůh Otec stojí v našich krizích i při nás – navzdory tomu, co cítíme.
I z propasti temnoty oslovuje Ježíš Otce „Bože můj“, tedy jako svého osobního Otce. Byť nyní Ježíš nevnímá a necítí Boží přítomnost, přesto k Bohu lne a přimyká se k němu. Je to projev víry a důvěry za situace, jež vyhlíží zcela bezvýchodně. Pro Ježíše je „můj Bůh“ zde, navzdory všem pocitům i vnějšímu zdání. Tady nalézáme vrchol Ježíšovy víry: „Můj Bůh“ mne nenechá na holičkách.
Tato víra nakonec umožňuje Ježíši ukončit svůj pozemský život triumfálním výkřikem „dokonáno jest“ a odevzdat svého ducha do Otcových rukou. „Můj Bůh“ byl po celou dobu při něm, byť Ježíš jeho přítomnost necítil.
Ježíšova zkušenost je důležitá i pro mne. Vždyť i já zažívám temné chvíle, kdy mám pocit, že mne Bůh opustil. Mohu však upřít zrak víry na „svého Boha“. Navzdory vnějšímu zdání a navzdory všem našim pocitům, Bůh nás v těžkých chvílích neopouští.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 15. října 2019 Zamyšlení