<< >>

Kdo křivdí, ať křivdí dál, kdo je pošpiněn, ať zůstane ve špíně – kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý, kdo je svatý, ať setrvá ve svatosti. Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal. Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec. (Zjevení 22,11–13)

Na rozdíl od populárního názoru čas nebude pokračovat do nekonečna. V určitém bodě Bůh nakonec ukončí veškerou bídu, smrt i nemoci, tedy to, čemu říkáme pozemské dějiny. Podle Bible bude tento závěr pozemských dějin veřejnou událostí. Viditelnému Ježíšovu příchodu však bude předcházet neviditelná událost, k níž dojde, až skončí nebeský předadventní soud a každý člověk bude již rozhodnut buď pro Ježíše, anebo proti němu.
Ježíš sám popisuje tyto události ve Zjevení 22,11.12. Doba milosti na zemi je u konce, osud každého člověka je zpečetěn. Poté se Ježíš vrátí, aby odměnil každého člověka podle toho, jak se ve svém životě rozhodl.
Kniha Velké drama věků popisuje závěr doby tříbení následujícím způsobem: „Až skončí vyšetřující soud, bude rozhodnuto o věčném údělu všech lidí, o jejich životě nebo smrti. Doba milosti skončí krátce před tím, než se na nebeských oblacích ukáže Pán Ježíš. Kristus předpověděl tento okamžik v knize Zjevení: ‚Kdo křivdí, ať křivdí dál, kdo je pošpiněn, ať zůstane ve špíně – kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý, kdo je svatý, ať setrvá ve svatosti. Hle, přijdu brzo‘“ (str. 321).
Zajímavé na ukončení doby milosti je, že tuto událost nedoprovází žádné viditelné znamení. Druhý příchod a vychvácení svatých, jak brzy uvidíme, jsou viditelné. Ale k ukončení doby milosti dojde ve chvíli, kdy se muži i ženy budou zabývat svými každodenními záležitostmi. „(Lidé) budou orat i stavět, budou jíst a pít, aniž by kdokoli tušil, že v nebeské svatyni bylo vyneseno konečné, neodvolatelné rozhodnutí. Když Noe vstoupil před potopou do korábu, Bůh za ním zavřel dveře a bezbožné nechal venku. Po sedm dní žili lidé v nevědomosti – ač o jejich údělu už bylo rozhodnuto; pokračovali ve svém bezstarostném, rozmařilém životě a posmívali se výstrahám upozorňujícím na nadcházející soud. Pán Ježíš řekl: ‚Takový bude i příchod Syna člověka‘ (Matouš 24,39). Tiše, nepozorovaně – jako zloděj o půlnoci – přijde rozhodující hodina, kdy se naplní úděl každého člověka…“ (tamtéž, str. 321).
Podle Ježíše je nyní ta chvíle, kdy si máme věci s Bohem dát do pořádku. Je třeba, abychom ještě dnes nechali jeho milost naplnit naše srdce a změnit naše životy.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 8. prosince 2019 Zamyšlení