<< >>

Filip zase vyhledal Natanaela a řekl mu: „Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně i Proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta.“ Natanael mu namítl: „Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého?“ Filip mu odpoví: „Pojď a přesvědč se!“ Ježíš spatřil Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: „Hle, pravý Izraelec, v němž není lsti.“ Řekl mu Natanael: „Odkud mě znáš?“ Ježíš mu odpověděl: „Dříve než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem.“

Jan 1‚45–48

Když čtu tuto stať, přemýšlím nad tím, jak mohlo krátké setkání Natanaela s Ježíšem způsobit tak „odvážné“ vyznání víry. Vždyť před okamžikem nedůvěřivě odpověděl Filipovi na jeho pozvání: Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš… otázkou: Co může z Nazareta vzejít dobrého?! Bylo to jistě zkoumání a studium Písma, kterému Natanael věnoval čas, aby poznal pravdu. Když pak k němu Ježíš promluvil, v hloubi srdce pochopil, s kým se setkal. Ježíš přehlédl všechno jeho počáteční váhání a neochotu vykročit k němu. Naopak, pověděl mu o tom, že má pro něj připraveny „větší věci“. Velké věci má Ježíš připraveny i pro mě. Abych se s ním setkal, potřebuji si najít svůj „fíkovník“, koutek na modlitbu, oblíbené křeslo, místo, kde se dokážu ztišit a setkat s Nejvyšším. Místo, kde mohu pozvednout srdce k Pánu, dovolit, aby mě naplňoval svou přítomností, a poslouchat, jak mi v tichu říká: „Uvidíš velké věci! Přichystal jsem ti místo v nebi! Těšíš se?“
A potom budeš moci i ty najít svého „Natanaela“, kterému řekneš: „Našel jsem … pojď a přesvědč se.“

Ježíš mu odpověděl: „Ty věříš proto, že jsem ti řekl: „Viděl jsem tě pod fíkem“? Uvidíš věci daleko větší.“ A dodal: „Amen, amen, pravím vám, uzříte nebesa otevřená a anděly Boží vystupovat a sestupovat na Syna člověka.“

Jan 1‚50.51

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 7. dubna 2021 Zamyšlení