<< >>

Ty, který chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej postavit, zachraň sám sebe a sestup z kříže! (Marek 15,29.30)

V Ježíšově životě se projevila dvě zásadní pokušení: (1) sejít z cesty na kříž a (2) z kříže sestoupit.
S prvním z těchto dvou velkých pokušení bojoval celý svůj život. Vrcholy tohoto zápasu byla pokušení na poušti, kdy mu satan nabídl celý svět, pokud se před ním pokloní; nasycení pěti tisíc, kdy jej zástup i učedníci chtěli na místě korunovat za krále; události v Cesareji Filipově, kdy se Petr postavil do satanovy role, když Ježíši tvrdil, že nemusí jít na kříž; a Getsemane, kdy se Ježíš zoufale modlil, aby nemusel jít na kříž, ale nakonec se podrobil Otcově vůli. Každá z těchto epizod představovala pokušení vyhnout se kříži, dosáhnout korunovace bez ukřižování.
Druhé velké pokušení se dostavilo až ve chvíli, kdy Ježíš skutečně visel na kříži. Šlo o pokušení sestoupit z kříže a užít své božské moci k tomu, aby se posměvačům dostalo toho, co si zasloužili.
Pokušení v našich životech přichází po stejných cestách jako v životě Ježíše. Mnozí z nás se domnívají, že jde o nutkání udělat něco zlého. Nikoliv! Existují samozřejmě i taková pokušení, v nich ale nejde o podstatu pokušení.
Stejně jako v případě Ježíše, i ke mně přichází v první řadě pokušení nevzít na sebe svůj kříž. To znamená, že ďábel mě pokouší, abych žil svým životem, byl sebou samým, prosazoval vlastní vůli – nikoliv abych se odevzdal Bohu a životu naplněnému konáním Boží vůle a službou, která by mohla představovat Boží charakter druhým. Vyhýbání se kříži je prvním velkým pokušením v životě každého člověka. Podobně jako u Ježíše platí, že jedinou cestou k věčnému životu je umřít sám sobě, nechat se pozvednout k novému životu a žít tento život pro Boha.
Poslední bod nás přivádí k druhému typu osobních pokušení – sestoupit z našeho kříže. Poté, co se rozhodneme nechat se ukřižovat a žít podle Boží vůle, ďábel nás neustále nahání a pokouší k tomu, abychom tento kříž odložili a dali lidem, kteří nás rozčilují nebo nám ublížili, přesně to, co si zaslouží.

Otče na nebi, pomoz mi, abych dnes nejenom šel ke kříži, ale abych na něm prostřednictvím Tvé moci dokázal zůstat.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 10. října 2019 Zamyšlení