<< >>

Zatroubil sedmý anděl. A ozvaly se mocné hlasy v nebi: „Vlády nad světem se ujal náš Pán a jeho Mesiáš; a bude kralovat na věky věků.“ Čtyřiadvacet starců, sedících na svých trůnech před Bohem, padlo na kolena, klaněli se Bohu a volali: „Dobrořečíme tobě, Pane Bože všemohoucí, který jsi a kterýs byl, že ses chopil veliké moci, která ti náleží, a ujal ses vlády. Rozzuřily se národy, ale přišel hněv tvůj, čas, abys soudil mrtvé, odměnil své služebníky proroky a všechny, kdo jsou svatí a mají úctu ke tvému jménu, malé i velké; abys zahubil ty, kdo hubili zemi.“ (Zjevení 11,15–18)

Až zatroubí sedmý anděl, řetězec událostí zobrazených v sedmi polnicích knihy Zjevení dosáhne svého vrcholu. Dějiny země rychle skončí.
V té době dojde k výměně moci. Jedním z klíčových pojmů biblických proroctví je „vladařská moc“. To zvláště platí o Danieli 7, kde se předpovídá budoucí doba, kdy bude vladařská moc vzata od ďábla a jeho stoupenců (verš 26) a předána Kristu (verš 14). A „jeho vladařská moc je věčná, která nepomine“ (verš 14).
Pozornost biblických proroctví v Danielovi a Zjevení se soustředí na vladařskou moc. Popisují, kdo je u moci. Velké panoramatické vidění zaznamenané v Danielovi 7 (a jeho paralely v obou apokalyptických knihách) zobrazuje posloupnost pozemských panovníků, což zahrnuje Babylón, Persii, Řecko a Řím, a navíc mocnost, která o sobě bude mluvit chvástavě, pokusí se změnit Boží zákon a v průběhu velké části dějin křesťanství bude pronásledovat Boží lid.
Pozemští panovníci jsou však ve skutečnosti pouhou zástěrkou pro satana, který se snaží z pozadí řídit události na zemi. Ďábel sám si přivlastnil vladařskou moc nad zemí. Pavel odkazuje na tuto skutečnost, když mluví o tom, „co ovládá tento věk tmy“ (Efezským 6,12), a o „vládci nadzemských mocí“ (Efezským 2,2).
Bůh dovolil silám temnoty, aby řídily zemi na základě svých vlastních principů. A pozemské dějiny ukazují, jak ničivé jsou důsledky tohoto panování. Poslední soud se netýká pouze lidí, ale také Boha a jeho spravedlnosti.
Bůh nechává dějiny jít svou cestou, aby nebeské zástupy mohly jasně uvidět principy dvou různých království. Poté se Ježíš se souhlasem zástupů andělů vrátí na místo, které mu patří, do postavení skutečného vládce našeho světa.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 15. prosince 2019 Zamyšlení