<< >>

S královstvím Božím je to tak, jako když člověk vhodí semeno do země; ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu. (Marek 4,26–28)

Je to záhada všech záhad! Jeden den máte trochu prachu a semínko, které vypadá zcela bez života. A o týden později je tady rostoucí rostlinka!
Podobenství o zasetém semenu bychom měli vnímat jako rozšíření podobenství o rozsévači (Matouš 13,3–8; Marek 4,1–20), a to zvláště jeho poslední části, která se zabývá úrodností dobré půdy. Podobenství o rozsévači nebylo příliš optimistické, vzhledem k tomu, že pouhá čtvrtina posluchačů skutečně přijala Boží slovo.
Podobenstvím o zasetém semenu chce Ježíš povzbudit ty, kteří by se mohli cítit zmalomyslněni množstvím práce nepřinášející žádné ovoce – hlásáním evangelia těm, kteří mají „problém se slyšením“. V tomto podobenství je mezi řádky řečeno, že věci se dějí, i když to tak možná nevypadá – že Bůh šíří své království v lidských srdcích, dokonce i když spíme. Jedná se o proces, kterému nerozumíme – jenž se ale projevuje v rašících semenech a dozrávajících plodech.
Ellen Whiteová představuje tuto pravdu způsobem, který jsem během let začal vnímat jako velmi povzbuzující. Když mluví o dni vzkříšení, píše: „Teprve tam se vysvětlí všechny složité životní zkušenosti. Na místě, kde se nám zdálo, že byl jen zmatek a zklamání, uvidíme velkolepý Boží záměr a plán. Všichni, kdo zde na zemi nezištně pracovali pro dobro druhých, uvidí ovoce své práce. … Některé výsledky vidíme už teď, ale v tomto životě se jich ukazuje jen velmi málo. Vždyť většina těch, kdo nezištně a neúnavně pomáhají druhým, zůstává bez povšimnutí. Když rodiče a učitelé uléhají po namáhavém životě k poslednímu odpočinku, často se zdá, že jejich celoživotní úsilí bylo marné. Přitom si neuvědomují, že jejich věrnost byla velkým požehnáním. … Lidé zasévají setbu, jejíž požehnanou úrodu sklidí jiní, a možná až po jejich smrti. … Jsou ale spokojeni, protože vědí, že vykonali něco užitečného. Výsledky své činnosti však uvidí až v budoucnu“ (Výchova, str. 178–179).
Poznámka pod čarou: Nenechte se zmalomyslnět tím, co vidíte. Duch svatý pracuje způsoby, kterým nerozumíme.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 6. května 2019 Zamyšlení