<< >>

On (Ježíš Kristus) předchází všechno, všechno v něm spočívá. (Koloským 1,17)

Náš dnešní úryvek přichází se dvěma šokujícími prohlášeními o Ježíši. Prvním z nich je, že „předchází všechno“. Ježíš existoval i v nekonečné minulosti, jakou si ani nedokážeme představit. Nikdy nebyla doba, kdy by neexistoval. Jeho existence je stejně dlouhá jako existence Otce a Ducha svatého. Jako lidská bytost žil Ježíš pouhých 33 let; tento krátký časový úsek je pouhým bodem na časové ose jeho věčného bytí.
Druhé prohlášení je podobně ohromující. Ježíš nejenom „předchází všechno“, ale „všechno v něm spočívá“. Je třeba, abychom tuto myšlenku četli v kontextu předcházejícího verše, kde je napsáno, že „v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho“ (Koloským 1,16).
Povšimněte si výskytu slova všechno ve verších 16 a 17.
1. „V něm bylo stvořeno všechno.“
2. „Ježíš předchází všechno.“
3. „Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.“
4. „Všechno v něm spočívá.“
Ze čtvrtého bodu vyplývá, že Kristus není pouze Stvořitelem, ale také udržovatelem všeho, co existuje. Nejenže všechno přivedl k bytí, On to také v každém okamžiku v bytí zachovává.
Pavel nemohl vykreslit obraz Krista jako Boha přesvědčivějšími slovy. Někdo by ale mohl namítnout: A co verš 15, kde je jasně napsáno, že Kristus je „prvorozený všeho stvoření“?
To je vynikající otázka, tím spíše, že během křesťanských dějin se mnozí pokoušeli tímto veršem dokázat, že Kristus jako stvořená bytost nebyl zcela Bohem – čímž podkopávali učení o božské Trojici.
Ke správnému pochopení si musíme vyjasnit biblický koncept prvorozenství. I když prvorozenství může odkazovat k linii narození, je zřejmé, že v kontextu verše 17, Jana 1,1 a mnoha dalších oddílů, které hovoří o Kristu jako o Bohu, tomu tak není. Prvorozený v Bibli znamená spíše první v postavení. Opakovaně je tím vyjádřena důstojnost a důležitost, jichž se dostává prvorozeným jak v běžných, tak v královských rodinách. Pavel tak Krista staví na tu nejvyšší pozici a pak tento primát v Koloským 1,16.17 ilustruje.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 10. ledna 2019 Zamyšlení