<< >>

Zato on zná moji cestu; ať mě zkouší, vyjdu jako zlato.

Jób 23‚10

Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy.

2. Korintským 4‚17

Nebylo by úžasné, kdyby měl každý úplnou důvěru v Boha? Potřebujeme druh víry, jakou Jób projevoval ve zkoušce a utrpení, jehož přibývalo a stále se zhoršovalo. Přesto se pevně držel víry v Boha a své lásky k němu! Místo toho, aby ho obviňoval ze všech problémů, prohlásil: „Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno“ (Jb 1‚21). To je skutečná důvěra! Někdy jsou naše problémy přímým důsledkem vlastních selhání, zatímco jindy trpíme kvůli selhání druhých. Ať už je důvod jakýkoli, naše břemena máme vložit na Pána a věřit, že On ví, co má dělat. My nevidíme konec od začátku, ale Bůh ano! Ví, kolik zvládneme, a slibuje, že nám nedá víc, než uneseme. Když se setkáváme s bolestí a utrpením, myslíme si, že nás Bůh opustil. Není to však pravda. Právě ve špatných časech je nám Bůh nejblíže. Podobně jako čištění zlata v ohni, tak nás připravuje na věčnost s ním – potřebujeme mu více důvěřovat! Nezoufej, pokud Bůh s tebou ještě není hotový…

Na stříbro kelímek, na zlato pec; srdce však Hospodin prozkoumává.

Přísloví 17‚3

…aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus.

1. list Petrův 1‚7

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 31. března 2021 Zamyšlení